Politologia

Kierunek studiów:
Politologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/politologia/|https://vizja.pl/en|politologia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Politologia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dedykujemy osobom, którym zależy na zdobyciu pogłębionej, specjalistycznej wiedzy, opartej na analizie kluczowych aspektów współczesnej polityki na różnych poziomach: lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym. W programie kształcenia znajdziesz przedmioty pozwalające na gruntowne zrozumienie zagadnień kierunkowych z zakresu politologii i powiązanych z nią kwestii natury ekonomicznej, społecznej oraz kulturowej. Co szczególnie istotne, w toku studiów odbędziesz też warsztaty umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do rozwoju kariery w sferze społecznej i działalności publicznej.

Studia II stopnia na kierunku Politologia w AEH przeznaczone są dla absolwenta dowolnego kierunku studiów na poziomie co najmniej licencjackim. Jeśli posiadasz już dyplom z politologii albo pokrewnych nauk społecznych – studia magisterskie na tym kierunku pozwolą Ci uzupełnić wykształcenie o znajomość specjalistycznych zagadnień kierunkowych, a także rozwój predyspozycji niezbędnych do działalności politycznej, administracyjnej, medialnej czy doradczej. Jeśli natomiast jesteś absolwentem innego kierunku – możesz mieć pewność, że dzięki tym studiom zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje i poznasz nowe perspektywy zawodowe. 

Politologia II stopnia – co nas wyróżnia?

 • Nauczysz się, jak wdrażać wiedzę z zakresu politologii w realia życia politycznego, społecznego i gospodarczego.
 • Zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk zawodowych.
 • Będzie Cię kształcić wyjątkowa kadra, złożona z wykładowców z dużym doświadczeniem naukowym, praktycznym i dydaktycznym.
 • Wraz z poszerzaniem wiedzy teoretycznej, będziesz budować umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.
 • Jeśli chcesz łatwo pogodzić naukę z innymi obowiązkami – możesz studiować ten kierunek także online.
 • Poznasz wyjątkowe, międzynarodowe środowisko akademickie! (1. miejsce w kategorii Umiędzynarodowienie w rankingu „Perspektyw”)

Politologia – co możesz robić po tych studiach?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Na absolwentów studiów politologicznych w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej czekają ciekawe perspektywy zawodowe, związane z pracą w:  

 • biurach poselskich, instytucjach i agencjach rządowych oraz samorządowych;
 • administracji publicznej: np. jako doradca polityczny, urzędnik, specjalista ds. rozwoju polityki regionalnej, gospodarczej czy społecznej;
 • marketingu politycznym i mediach – np. jako komentator czy dziennikarz polityczny albo specjalista PR;
 • think thankach i ośrodkach badań opinii publicznej np. jako analityk polityczny;
 • firmach consultingowych związanych z doradztwem politycznym czy kształtowaniem wizerunku publicznego.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Pracujesz już w obszarze polityki, administracji państwowej czy komunikacji społecznej – i chcesz skutecznie podnieść kwalifikacje zawodowe lub awansować na stanowisko kierownicze.

Zależy Ci na zdobyciu zaawansowanej wiedzy politologicznej, uwzględniającej współczesne realia i wyzwania.

Chcesz rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, autoprezentacji czy efektywnej pracy w zespole.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Program i struktura studiów

studia II stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów II stopnia na kierunku Politologia opiera się na przekazaniu studentom zaawansowanej wiedzy kierunkowej – z uwzględnieniem aktualnej problematyki, współczesnych wyzwań oraz realnych perspektyw zawodowych dla magistrów politologii. W toku kształcenia uwzględniono też zajęcia warsztatowe oraz praktyki zawodowe, dzięki którym studenci rozwijają umiejętności praktyczne i budują kluczowe kompetencje społeczne.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają szereg zagadnień kierunkowych podczas wykładów i konwersatoriów, a także uczestniczą w warsztatach rozwijających umiejętności analityczne oraz komunikacyjne.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Etyka i kultura 5 W 30/16
Partie i systemy partyjne 3 W 30/16
Metody ilościowe w politologii 3 LAB, WAR 45/24
Socjologia polityki 3 W 30/16
Komunikacja międzykulturowa 4 W, WAR 60/32
Metody jakościowe w politologii 3 K 30/16
Współczesna scena polityczna Polski 3 W 30/16
Historia instytucji politycznych 3 W 30/16
Systemy administracyjne wybranych państw 3 K 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Systemy wyborcze 3 K 30/16
Teoria i praktyka demokracji 4 K 30/16
Etyczne i religijne wyzwania współczesności 3 K 30/16
Psychologia polityki 3 W 30/16
Historia doktryn politycznych i prawnych 3 W 30/16
Metody walidacji i wyceny informacji 3 WAR 30/16
Doradztwo polityczne 3 K 30/16
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych / Eurosceptycyzm (do wyboru) 3 K 30/16
Proseminarium 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium 

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów poświęcony jest poszerzaniu wiedzy o kolejne specjalistyczne zagadnienia i dalszemu rozwijaniu kompetencji zawodowych. Studenci uczestniczą też w seminarium magisterskim, na którym pod okiem promotora przygotowują pracę dyplomową na wybrany temat z dziedziny politologii.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Zarządzanie kryzysem / Zarządzanie migracjami (do wyboru) 4 K 30/16
Decydowanie publiczne 4 W, Ć 60/32
Partycypacja polityczna 3 K 30/16
Demokracja i technologia / Smart city (do wyboru) 2 Ć 30/16
Kultura polityczna w XXI wieku 3 K 30/16
Terroryzm ponowoczesny i kontrterroryzm / Gry decyzyjne - wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego (do wyboru) 3 K 30/16
Współczesne mocarstwa światowe / Społeczeństwo,, religia i kultura w stosunkach międzynarodowych (do wyboru) 4 K 30/16
Seminarium magisterskie 4 SEM 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Przywództwo polityczne 3 WAR 30/16
Komunikacja interpersonalna / Trening asertywności (do wyboru) 3 WAR 30/16
Globalizacja i glokalizacja 3 WAR 30/16
Zagrożenia bezpieczeństwa państwa 2 K 30/16
Wojna i polityka / Ekonomia i polityka (do wyboru) 3 K 30/16
Płeć, media, kultura / Kultura i polityka (do wyboru) 3 K 30/16
Europeizacja / Polacy i Polonia na świecie (do wyboru) 3 K 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 SEM 60/32
Praktyka zawodowa 4 PR 100/100

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium 

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  5300 zł 2900 zł 590 zł 495 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  5100 zł 2800 zł 570 zł 479 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00