Psychologia

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|psychologia-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Rekomendacja
Polskiej Akademii Nauk

Psychologia I stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Studia na kierunku psychologia przede wszystkim przygotowują do pracy w obszarach związanych z wiedzą na temat mechanizmów rządzących ludzką psychiką. Przede wszystkim stwarzają możliwości ukierunkowania swoich zainteresowań tak, aby w przyszłości podjąć studia magisterskie i kontynuować naukę psychologii. Psychologia bezsprzecznie jest najbardziej popularnym kierunkiem studiów, a dodatkowo nasza uczelnia otrzymała na ten kierunek rekomendację Państwowej Akademii Nauk. Program studiów psychologicznych pierwszego stopnia zapewnia podstawy wiedzy w wielu aspektach związanych z aktywnością zawodową psychologów we współczesnym świecie.

Kierunek Psychologia to podstawowa dziedzina, z której można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o tym, jak ludzie myślą i zachowują się w różnych warunkach. Psychologię wykorzystuje się głównie w organizacjach i placówkach medycznych, gdzie udzielana jest pomoc tzw. grupom wsparcia lub poszczególnym osobom. Niezależnie od wybranej specjalności, kierunek psychologia dotyczy ściśle sfery psychologii i rozwoju człowieka. Na rynku pracy rośnie głównie zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym. Psychologów chętnie zatrudniają firmy zainteresowane prowadzeniem szkoleń grupowych i indywidualnych z zakresu szeroko pojętych kompetencji biznesowych i rozwoju osobistego. Tymczasem w placówkach edukacyjnych i szkołach zatrudnienie otrzymują specjaliści psychologii z przygotowaniem pedagogicznym. Przygotowanie ściśle związane z profesjonalną diagnozą i terapią oraz wsparciem psychologa.

Co możesz robić po studiach?

Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi pracę w zakresie diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych oraz prowadzenia usług w sektorze publicznym, związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej.  

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Wiążesz swoją przyszłość z pracą w zawodzie psychologa
Chcesz ukierunkować swoje zainteresowania w taki sposób, aby móc podjąć studia magisterskie na kierunku psychologia lub innych kierunkach,
Zdobyć teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego.

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

trwają
3 lata (6 semestrów)
mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia wiedzy psychologicznej 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia będą obejmować zagadnienia kierunkowe, które stanowić będą tło w przyszłej pracy psychologa. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 K 8/4
Umiejętności Akademickie 2 K 15/8
WPROWADZENIE DO FILOZOFII  4 W 30/16
PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 4 W 30/16
NAUKA O PAŃSTWIE, PRAWIE I POLITYCE 5 W 30/24
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII 5 W 30/24
TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 5 W 30/24
PODSTAWY EKONOMII 5 W 30/24
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY  2 Ć 24/16
METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH 4 K 24/16
HISTORIA MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ 4 W 30/16
METODY ILOŚCIOWE - STATYSTYKA 6 W, Ć 60/40
LOGIKA 4 K 30/24
BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA 4 W 30/24
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE  0 Ć 30/0
PROCESY POZNAWCZE 6 W, Ć 60/40

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY 2 Ć 24/16
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 0 Ć 30/0
ZASTOSOWANIE STATYSTYKI W PSYCHOLOGII 8 W, Ć 54/40
PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI 6 W 30/24
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA 8 W, Ć 54/40
PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA 6 W 30/24
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY 2 Ć 24/16
METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 5 K 24/16
EMOCJE I MOTYWACJA 7 W, Ć 54/40
PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH 5 Ć 30/24
NEUROPSYCHOLOGIA 6 W 30/24
ZAJĘCIA DO WYBORU 5 K 24/16

Trzeci rok studiów

Na trzecim roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla kierunku psychologia. Na tym etapie pogłębisz wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej i przygotujesz się do egzaminu dyplomowego w celu uzyskania tytułu zawodowego licencjata. 

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY 4 Ć 24/16
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA 8 W, Ć 54/40
PSYCHOPATOLOGIA 6 W 30/24
ZAJĘCIA DO WYBORU 12 K 72/48
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA 3 K 24/16
PSYCHOMETRIA 8 W, Ć 54/40
PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 5 Ć 30/24
ZAJĘCIA DO WYBORU 10 K 48/32
EGZAMIN DYPLOMOWY 4 PW 100/100

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5400 zł 2995 zł 629 zł 538 zł
2 i 3 6100 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5300 zł 2940 zł 617 zł 528 zł
2 i 3 6000 zł 3250 zł 660 zł 554 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79