Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Rachunkowość,
audyt i controlling

Kierunek studiów:
Finanse i rachunkowość
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/rachunkowosc-audyt-i-controlling/|https://vizja.pl/en|rachunkowosc-audyt-i-controlling
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Rachunkowość, audyt i controlling – studia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, to specjalizacja na kierunku finanse i rachunkowość. Ukończenie tej specjalności daje możliwości poznania obsługi księgowej oraz badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych opartego na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Celem specjalności jest również wykształcenie umiejętności wpływania na efektywność zarządzania przedsiębiorstwem poprzez planowanie zdarzeń gospodarczych, ich audyt, kontrolę i sterowanie nimi.

Co możesz robić po studiach?

Rachunkowość audyt i controlling

Ukończenie specjalności stwarza szerokie perspektywy kształtowania własnej kariery zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, a także ułatwia znalezienie pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych instytucji czy organizacji.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Myślisz o profesjonalnej karierze w świecie finansów

Masz w sobie „żyłkę detektywa” i jesteś osobą dociekliwą

Interesuje Cię jak działają mechanizmy finansowe

Rachunkowość audyt i controlling
Rachunkowość audyt i controlling
Rachunkowość audyt i controlling

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości w różnych sferach działalności gospodarczej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewnią szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lekt 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Podstawy arkusza kalkulacyjnego 1 Lab 15/8
Metody ilościowe - statystyka 5 W, Ć 60/40
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Podstawy finansów prywatnych i publicznych 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 2 W 30/16
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24
Zarządzanie projektami 3 W 30/16

DRUGI ROK STUDIÓW

W drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości w różnych sferach działalności gospodarczej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lekt 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Rachunkowość finansowa 7 W, Ć 60/40
Finanse przedsiębiorstwa 7 W, Ć 60/40
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
Rynki finansowe 4 W 45/24
Matematyka finansowa 4 K 30/24
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lekt 30/16
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 6 W, Ć 60/40
Bankowość 5 W, Ć 60/40
Makroekonomia 4 W 30/24
Ubezpieczenia 3 W 30/24
Ekonometria 4 W, Lab 45/24
Finanse międzynarodowe 3 W 30/16
Zarządzanie ryzykiem 3 W 30/16

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów możesz wybrać przedmioty z zakresu specjalności rachunkowość, audyt i controlling, aby zdobyć specjalistyczne przygotowanie w tym zakresie. Na każdym semestrze możesz wybrać 4 z 6 przedmiotów specjalnościowych.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 Lekt 30/16
Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości 3 Lab 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Szkoła praktyków biznesu I 2 K 24/16
Sprawozdawczość finansowa 5 W, Ć 60/40
Planowanie finansowe i biznesplan 5 W, Ć 60/40
Controlling operacyjny 4 K 45/24
Podstawy audytu 4 K 45/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Przedmiot monograficzny 3 W 30/16
Szkoła praktyków biznesu II 2 K 24/16
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 7 K 30/24
Wycena i zarządzanie wartością 5 W, Ć 60/40
Rachunkowość instytucji finansowych 5 W, Ć 60/40
Podstawy rachunkowości podatkowej 4 K 45/24
Rachunkowość grup kapitałowych 4 K 45/24

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb stacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 5700
          [per_semester] => 3100
          [per_10] => 630
          [per_12] => 529
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [title] => Tryb niestacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 5500
          [per_semester] => 3000
          [per_10] => 610
          [per_12] => 512
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  5700 zł 3100 zł 630 zł 529 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  5500 zł 3000 zł 610 zł 512 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44