Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Resocjalizacja
z przygotowaniem pedagogicznym

Kierunek studiów:
Resocjalizacja
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/resocjalizacja-z-przygotowaniem-pedagogicznym/|https://vizja.pl/en|resocjalizacja-z-przygotowaniem-pedagogicznym
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Resocjalizacja to złożony proces polegający na przywracaniu właściwych zachowań, norm i wzorców u osób, które dopuściły się czynów przestępczych lub wykazują tendencje do działań o wysokim stopniu szkodliwości społecznej. Chcesz zdobyć wykształcenie, dzięki któremu staniesz się profesjonalistą z zakresu resocjalizacji?  Chcesz mieć realny wpływ na oddziaływania resocjalizacyjne w instytucjach resocjalizacyjnych i brać czynny udział w readaptacji  społecznej osób z najtrudniejszych,  patologicznych środowisk? Czujesz, że posiadasz talent psychologiczny do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, a do tego nie boisz się wyzwań związanych z pracą w więziennictwie, sądownictwie i prewencji kryminalnej? Jeśli tak – Resocjalizacja (I stopnia) w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to kierunek stworzony właśnie dla Ciebie.

W trakcie studiów zgłębisz szczegółowe zagadnienia z obszaru nauk społecznych, kluczowe dla resocjalizacji – jak psychologia (np. społeczna, edukacyjno-wychowawcza, psychopatologia), antropologia, kryminologia, prawo (np. karne, opiekuńcze, rodzinne). Zyskasz też gruntowną wiedzę na temat systemów resocjalizacyjnych w Polsce i na świecie i poznasz najnowsze metody oraz programy resocjalizacyjne. Co szczególnie istotne, już na etapie studiów licencjackich na kierunku Resocjalizacja w AEH odbędziesz interesujące praktyki zawodowe, liczne warsztaty i treningi kompetencji, które praktycznie przygotują Cię do przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zrealizujesz dodatkowy moduł zajęć z przygotowania pedagogicznego (94 godziny), co pozwoli Ci uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Kwalifikacje te są niezbędne do pracy na stanowiskach wychowawcy, pedagoga lub nauczyciela we wszystkich placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych.

Resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym - co nas wyróżnia:

 • Uzyskasz pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.
 • Na zajęciach praktycznych wyćwiczysz kompetencje psychologiczne niezbędne do przyszłej pracy z podopiecznymi.
 • Będziesz czerpać wiedzę od najlepszych wykładowców i wieloletnich praktyków, zajmujących się dziedziną resocjalizacji.
 • Zrealizujesz własny projekt społeczny dotyczący resocjalizacji.
 • Będziesz mógł odbyć praktyki zawodowe w placówkach i ośrodkach o wysokiej skuteczności programów resocjalizacyjnych.
 • Czekają na Ciebie studia w międzynarodowym środowisku! (jesteśmy liderem w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Resocjalizacja – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent studiów licencjackich na kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, będziesz mieć wiedzę i kompetencje społeczne do pracy w:

 • więziennictwie (np. jako wychowawca więzienny) oraz sądownictwie (np. jako kurator sądowy, mediator, biegły)
 • instytucjach służących resocjalizacji i prewencji kryminalnej
 • organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się profilaktyką patologii społecznych, streetworkingiem, pomocą socjalną
 • zakładach poprawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • schroniskach dla nieletnich, świetlicach środowiskowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

Wykształcenie kierunkowe będzie też Twoim wielkim atutem, jeśli planujesz karierę w służbach mundurowych – np. Służbie Więziennej, Policji, Straży Miejskiej. Możesz także założyć własną działalność gospodarczą, prowadząc prywatną placówkę z zakresu resocjalizacji i profilaktyki patologii społecznej.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Jesteś osobą empatyczną i komunikatywną, a jednocześnie odważną, zdeterminowaną, cierpliwą i odporną na stres.

Cechuje Cię wrażliwość społeczna i czujesz, że praca z ludźmi najbardziej „trudnymi” jest Twoim powołaniem.

Chcesz wykonywać zawód, którego sens leży w pomaganiu osobom wykluczonym, które weszły na drogę przestępstwa, bądź zagrożonym demoralizacją.

Program i struktura studiów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
(LICENCJACKIE)

mają wartość
192 punkty ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów I stopnia na kierunku Resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym koncentruje się na przekazaniu studentom specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz warsztatu zawodowego, przygotowując do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy osadzonymi w zakładach karnych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej), ponieważ w tym programie studiów: – zrealizują poszerzone kształcenie z pedagogiki specjalnej (30 godz.) – odbędą praktyki zawodowe obserwacyjne w placówce oświatowej (30 godz.) – odbędą praktyki zawodowe asystencko-pedagogiczne w resocjalizacyjnej placówce oświatowej (120 godz.) – zdobędą łącznie 192 punkty ECTS (dodatkowe 12 punktów za przygotowanie pedagogiczne)

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów studenci zgłębiają wiedzę z obszaru nauk społecznych – jak prawo, psychologia, komunikacja społeczna czy antropologia – które stanowią klucz do rozumienia funkcji i procesu resocjalizacji. Poznają też pierwsze przedmioty kierunkowe i odbywają warsztaty rozwijające kompetencje zawodowe i społeczne.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii / Teoria organizacji i zarządzania (do wyboru) 5 W 30/24
Antropologia 5 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Podstawy psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej 4 W, Ć 60/32
Pedagogika specjalna 3 W 30/16
Biologiczne podstawy zachowania 3 W 30/24
Patologie społeczne 5 W, K 60/32
Psychologia edukacyjno-wychowawcza 4 W 30/24
Polski system resocjalizacyjny i penitencjarny 4 W 30/16
Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki 5 W, Ć 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku kształcenia dominują przedmioty dotyczące szczegółowych zagadnień resocjalizacji. Studenci poznają też – podczas zajęć praktycznych – warsztat oraz metodykę pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Prawo karne 5 W, Ć 60/32
Trening interpersonalny / Trening intrapsychiczny (do wyboru) 3 WAR 30/16
Psychologia rozwoju człowieka 5 W 30/24
Psychologia społeczna 5 W 30/16
Systemy resocjalizacyjne i penitencjarne na świecie 4 W 30/16
Psychospołeczne aspekty kary pozbawienia wolności 3 W, K 60/32
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Interwencja kryzysowa / Mediacja (do wyboru) 4 W, WAR 60/32
Penitencjarystyka 3 W 30/16
Metodyka pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej 5 W, WAR 60/32
Probacja 3 W 30/16
Diagnoza indywidualna, środowiskowa i rodzinna 5 W, WAR 60/32
Programy profilaktyczne w resocjalizacji 5 W, WAR 60/32
Trening samoobrony / Resocjalizacja przez sport (do wyboru) 3 Ć 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studenci skupiają się głównie na rozwijaniu praktycznych  kompetencji zawodowych, uczestnicząc w praktykach i zajęciach warsztatowych. Realizują też moduł kształcenia  z zakresu ogólnego przygotowania pedagogicznego. Realizują też własny projekt społeczny, dotyczący wybranej tematyki z obszaru resocjalizacji.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Psychopatologia 3 W 30/24
Psychologia osobowości / Psychologia różnic indywidualnych (do wyboru) 3 W 30/24
Kuratela sądowa 3 W 30/16
Metodyka pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej 3 W, WAR 60/32
Dydaktyka ogólna 4 W 28/28
Emisja głosu 1 Ć 8/8
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 2 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy pomocy psychologicznej / Porozumiewanie się bez przemocy (do wyboru) 5 WAR 30/24
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 15/8
Edukacja i doradztwo zawodowe w resocjalizacji 3 W 30/16
Wychowawca w slużbie więziennej 3 W, WAR 60/32
Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej 4 W 28/28
Warsztat umiejętności pedagogicznych 3 WAR 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Projekt społeczny 4 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5400 zł 2700 zł 550 zł 462 zł
II 5800 zł 2900 zł 590 zł 495 zł
III 6200 zł 3100 zł 630 zł 529 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5400 zł 2700 zł 550 zł 462 zł
II 5800 zł 2900 zł 590 zł 495 zł
III 6200 zł 3100 zł 630 zł 529 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
II 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
III 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44