Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

ZAMAWIAJĄCY:
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 59, NIP 5252208719, REGON 017280390

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programów i prowadzenie 3 grup wsparcia o charakterze psychologiczno-edukacyjnym dla studentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, którzy należą do grupy osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami. Grupy będą prowadzone w języku polskim, w formie online.

2. Ramowy program zajęć musi zawierać niżej wymienione zagadnienia, które mogą być podzielone na grupy tematyczne, zgodnie z potrzebami studentów.
a) Wystąpienia publiczne, jak radzić sobie z ekspozycją społeczną. Sytuacja ekspozycji społecznej – mity i błędne przekonania. Elementy asertywności – budowanie pewności siebie. Prezentacja, jak budować ciekawy przekaz.
b) Radzenie sobie ze stresem. Stres, jak stały element życia. Stresory – czym mogą być, jaki jest nasz wpływ na nie. Rozwiązania  wspierające w sytuacji stresowej, np. egzaminów i zaliczeń.
c) Jak organizować efektywny proces uczenia się. Specyfika procesu uczenia się. Planowanie i organizacja czasu. Wyzwania i praktyczne rozwiązania w sesji zaliczeniowej.
3. Realizacja spotkań w ramach grupy wsparcia przewidywana jest w okresie od maja do czerwca 2024 r.
4. Czas trwania jednego spotkania grupy to 4h dydaktyczne (4 x 45 min).
5. Spotkania będą się odbywały w dni robocze, planowany czas realizacji grup wsparcia w godzinach między 09.00-20.00.
6. Dokładny harmonogram spotkań zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
7. Orientacyjna liczba osób w grupie wynosić będzie ok. 12 osób.
8. Łączna liczba godzin świadczenia usługi – 12 h dydaktycznych.
9. Spotkania danej grupy wsparcia musi prowadzić przez cały okres realizacji zamówienia ta sama osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zmiana osoby prowadzącej grupę dopuszczalna jest jedynie w sytuacji gdy Wykonawca przestanie dysponować ww. osobą.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach spotkań, w zależności od sytuacji epidemicznej kraju. Ewentualne zmiany w harmonogramie zostaną przedstawione Wykonawcy niezwłocznie.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w terminie wykonania zamówienia, wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania zapytania ofertowego, w szczególności tych wynikających z harmonogramu zajęć studentów.
12. Zamawiający jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę wszystkich warunków wykonania zamówienia na każdym etapie jego realizacji.
13. Zamawiający przewiduje płatności miesięczne z tytułu realizacji zamówienia w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie przeprowadzonych w danym miesiącu godzin spotkań.

Kod CPV:
85121270-6: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

WYMAGANIA/WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Typ wymagania: Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis wymagania:
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy dysponują osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia, która:
a) posiada wykształcenie wyższe psychologiczne;
b) ukończyła szkołę trenerów w obszarze umiejętności społecznych/menadżerskich w wymiarze min. 200 h, zawierającą własny trening asertywności (min.20h) i trening antystresowy (min.10h);
c) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w indywidualnej lub grupowej pracy w obszarze umiejętności społecznych i zajęć antystresowych (np. prowadzenie grup, warsztatów o w/w tematyce);
d) świadczyła w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert łącznie minimum 100 godzin zajęć grupowej pracy w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze treningu antystresowego i/lub umiejętności społecznych (np. prowadzenie grup, warsztatów o w/w tematyce) dla osób dorosłych.

Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości ww. oświadczeń poprzez żądanie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy.

Typ wymagania: Lista dokumentów/oświadczeń
Opis wymagania:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest złożyć formularz ofertowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia. Formularz winien zawierać w szczególności:
a) wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wraz z informacją o ich wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu oraz wykazem wykonanych przez nie zajęć, z podaniem przedmiotu, dat wykonania, liczby godzin oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane usługi;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym;
c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Typ wymagania: Dodatkowe warunki udziału
Opis wymagania:
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) powiązane są z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena: waga 100%
W tym kryterium zamawiający będzie oceniał cenę brutto za przeprowadzenie 1h dydaktyczną (45 minut) zajęć grupy. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: najniższa cena / cena badanej oferty × 100.
Cena winna zawierać wszystkie koszty, składniki i podatki niezbędne do wykonania zamówienia i przewidziane przepisami prawa (w tym ewentualne koszty dojazdów, noclegów, itp.). Cena powinna obejmować również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej podana cena stanowi całkowity koszt pracodawcy – razem ze składkami pracodawcy.

POZOSTAŁE

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu usług podobnych do usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia, pod warunkiem że będą one zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy.
2. Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych.
3. Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.
4. W okoliczności zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, niezależnej od stron, której strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, jak również nie mogły jej zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
5. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 2 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 59, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Z inspektorem danych osobowych można się skontaktować pod e-mail: s.jablonska@vizja.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem w ramach realizacji projektu „Uczelnia na medal!” prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 59.
Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przekazania ww. informacji osobom, których dane Pani/Pan podała/podał.

INFORMACJE DODATKOWE

Termin składania ofert: do dnia 10.05.2024r.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać:
a) drogą elektroniczną na adres: bon@vizja.pl
2. W tytule e-maila należy wpisać: „Oferta na prowadzenie grup wsparcia”.
3. Oferty złożone w postaci pliku zapisanego w formacie niemożliwym do odczytu przez Zamawiającego zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zrobi to przed terminem składania ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
a) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa powyżej;
b) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;
c) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
d) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
e) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
f) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Pozostałe informacje

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
c) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
d) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) wezwania Wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
b) wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
c) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
d) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
e) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
f) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Spis załączników:
Zał. 1. Formularz ofertowy