Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Administracja

Kierunek studiów:
Administracja
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/administracja-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|administracja-i-stopnia
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Procesy i postępowania administracyjne są nieodłącznym elementem sprawnego funkcjonowania państwa, troski o bezpieczeństwo obywateli oraz rozwoju gospodarki i biznesu, dlatego specjaliści z wykształceniem kierunkowym bez trudu znajdują atrakcyjne oferty pracy w sektorze publicznym, administracji samorządowej, ale też w prywatnych firmach i przedsiębiorstwach.  Jeśli więc jesteś osobą skrupulatną i prospołeczną, interesujesz się prawem i marzysz o zawodzie gwarantującym stabilne zatrudnienie – studia na kierunku Administracja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to wybór idealny dla Ciebie!

Program studiów I stopnia oferuje skondensowaną i praktyczną wiedzę, obejmującą zagadnienia prawne, ekonomiczne i finansowe niezbędne do prowadzenia skutecznych postępowań administracyjnych różnego typu. W toku kształcenia poznasz też kluczowe kwestie z obszaru polityki społecznej i świadczeń publicznych, a także rozwiniesz kompetencje niezwykle przydatne w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej, realizując własny projekt społeczny i uczestnicząc w zajęciach szkoły praktyków biznesu. Po uzyskaniu dyplomu licencjata, możesz kontynuować kształcenie kierunkowe na naszej uczelni w ramach studiów magisterskich – zobacz: Administracja II stopnia.

Administracja – co możesz robić po tych studiach?

administracja

Ukończenie studiów kierunkowych z administracji otworzy Ci szerokie perspektywy zawodowe w sektorze publicznym i prywatnym, a także w organizacjach samorządowych (NGO). W zależności od obszaru zainteresowań, możesz znaleźć zatrudnienie w ministerstwach, urzędach centralnych, wojewódzkich, powiatowych czy gminnych, a także w instytucjach związanych ze służbą cywilną (urzędy skarbowe, celne, inspekcji pracy, ochrony środowiska) lub też w sektorze samorządowym. Będziesz też atrakcyjnym kandydatem na stanowiska administracyjne w firmach prywatnych, związane np. z zarządzaniem biurem, pozyskiwaniem funduszy, prowadzeniem projektów społecznych etc. Jako absolwent administracji, z sukcesem poprowadzisz też własną działalność gospodarczą lub doradczą.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz zdobyć podstawy wiedzy prawniczej i pewne perspektywy zawodowe.

Jesteś osobą skrupulatną i dobrze zorganizowaną.

Wiążesz swoją przyszłość z działalnością społeczną lub polityczną.

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu administracji z uwzględnieniem zasad funkcjonowania organizacji pożytku publicznego.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16
Podstawy finansów prywatnych i publicznych 4 W 30/24

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu administracji. Na tym etapie rozpoczniesz też praktyki zawodowe, które przygotują Cię do wejścia na rynek pracy.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16
Prawo administracyjne I 7 W, Ć 54/32
Prawo karne I / Prawo międzynarodowe publiczne (DW) 4 W 30/16
Prawo cywilne z umowami w administracji 5 W, Ć 54/32
Prawo pracy z prawem urzędniczym 5 W, Ć 54/32
Historia administracji / Systemy ustrojowe współczesnych państw (DW) 3 K 30/16
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16
Prawo administracyjne II 7 W, Ć 54/32
Prawo karne II / System praw człowieka krajowy i międzynarodowy (DW) 3 W 30/16
Państwowe organy kontroli i nadzoru / Administracja i kontrola skarbowa (DW) 5 K 30/24
Prawo i procedury zamówień publicznych / Samorząd i polityka lokalna (DW) 5 K 30/24
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku dotychczas zdobytą wiedzę będziesz pogłębiać i systematyzować. To również czas kontynuowania praktyk zawodowych, realizacji autorskiego projektu społecznego oraz przygotowania do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (DW) 3 LEKT 30/16
Postępowanie administracyjne I 5 W, Ć 54/32
Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zarządzanie kryzysem / Bezpieczeństwo międzynarodowe (DW) 3 K 30/16
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/24
Pomoc społeczna i świadczenia publiczne 2 K 30/16
Prawo Unii Europejskiej / Integracja europejska (DW) 3 W 30/24
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Szkoła praktyków biznesu 2 K 24/16
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo podatkowe 7 W, Ć 54/32
Prawo finansowe 3 W 30/16
Postępowanie administracyjne II 5 W, Ć 54/32
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (DW) 7 K 30/24
Szkoła praktyków biznesu 2 K 24/16
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5200 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
II 5600 zł 2800 zł 570 zł 479 zł
III 6000 zł 3000 zł 610 zł 512 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5200 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
II 5600 zł 2800 zł 570 zł 479 zł
III 6000 zł 3000 zł 610 zł 512 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44