Nauki o rodzinie

Kierunek studiów:
Nauki o rodzinie
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/nauki-o-rodzinie-studia-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|nauki-o-rodzinie-studia-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Kierunek studiów nauki o rodzinie to przede wszystkim propozycja dla osób o szczególnej wrażliwości społecznej, które chcą wykorzystywać wiedzę z psychologii i nauk pokrewnych do niesienia pomocy i wsparcia potrzebującym tego rodzinom. To wyjątkowe studia poświęcone rodzinie będącej przedmiotem badań psychologii i innych nauk społecznych. Wybierając ten kierunek poznasz kompleksowe metody diagnozy i pracy z rodziną. Studiując dowiesz się, jak skutecznie pomagać dostosowując pomoc do konkretnych problemów rodziny.

W programie kształcenia student ma do wyboru jeden z dwóch modułów rozszerzających: Asystent rodziny lub Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zajęcia przewidziane w ramach tych modułów umożliwiają jeszcze pełniejsze dostosowanie programu do oczekiwań studentów. Bez względu na naturę problemów wspomaganej rodziny będziesz w stanie pokierować ją na właściwą drogę. Kończąc studia będziesz gotów stać się doradcą, edukatorem i terapeutą, który korzystając ze swojej wiedzy uczy innych samodzielnego rozwiązywania problemów.

Co nas wyróżnia:

  • Oferujemy praktyczne zajęcia, które bezpośrednio przygotowują Cię do późniejszej działalności zawodowej.
  • Kładziemy szczególny nacisk na przygotowanie psychologiczne i naukową wiedzę psychologiczną jako fundament dla Twojej przyszłej pracy w różnych zawodach świadczących usługi na rzecz rodziny.
  • Nasza kadra to doświadczeni psycholodzy oraz inni specjaliści zajmujący się zawodowo doradztwem rodzinnym i problematyką rodziny.
  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna to prawdziwy tygiel kulturowy w samym sercu Warszawy. Jesteśmy #1 w kategorii „Umiędzynarodowienie” wg Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy2022”.
  • Uważamy, że pisanie pracy licencjackiej to strata czasu, nerwów, papieru i tuszu. Dlatego u nas, zamiast pisania nudnej pracy licencjackiej, zrealizujesz swój własny nowatorski projekt społeczny, który ma przysłużyć się wybranej przez Ciebie lokalnej społeczności.
  • Stawiamy na nowoczesność i elastyczność, umożliwiamy studiowanie w formie online, dla osób które uczą się lepiej w domowym zaciszu.

Co możesz robić po studiach?

Jako absolwent kierunku nauki o rodzinie możesz podjąć pracę w licznych instytucjach pomocy społecznej lub wybrać sektor prywatnego doradztwa. Możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych czy też organach państwowej kontroli jednostek pomocy społecznej. Przed Tobą będzie również stała otworem praca asystenta rodziny w ośrodkach pomocy społecznej lub centrach usług społecznych. Możesz znaleźć zatrudnienie w organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem rodzin lub też samemu rozpocząć taką działalność.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Cechujesz się wysokim poziomem empatii i nie jest Ci obojętny los drugiego człowieka.

Wierzysz w sens pracy u podstaw i chcesz zmieniać społeczeństwo poprzez pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Jesteś zainteresowany psychologią i chcesz ją wykorzystywać w swojej przyszłej pracy na rzecz rodzin.

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów na kierunku nauki o rodzinie bazuje na przekonaniu, iż w opiece rodzinnej najważniejsze jest profesjonalne wsparcie psychologiczne. W ramach toku studiów student uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, w tym m. in. psychologii rodziny i bliskich związków, psychologii osobowości, psychopatologii czy podstaw pomocy psychologicznej. W programie studiów nie mogło również zabraknąć zajęć z zakresu prawa rodzinnego, metodyki pracy z rodziną czy pedagogiki rodziny. Na drugim roku studenci wybierają moduł rozszerzający Asystent rodziny lub Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwszy semestr studiów koncentruje się na zajęciach, które mają za zadanie przekazać studentom szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych. Od drugiego semestru studiów rozpoczynają się zajęcia kierunkowe przygotowujące studenta do pracy z rodziną. W ramach tego semestru studenci poznają metody i narzędzia diagnozy środowiskowej i rodzinnej oraz podstawy psychologii edukacyjno-wychowawczej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Antropologia 5 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Podstawy diagnozy środowiskowej i rodzinnej 4 W, War 60/32
Psychologia rodziny i bliskich związków (I) 5 W, Ć 54/32
Metody ilościowe – statystyka 6 W, Ć 60/40
Socjologia rodziny i bliskich związków 3 W 30/16
Psychologia edukacyjno-wychowawcza 5 W 30/24
Biologiczne podstawy zachowania 3 W 30/24
Zajęcia do wyboru 2 War 24/12

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki zawodowe

W ramach drugiego semestru studiów student wybiera 1 z puli 2 przedmiotów do wyboru. Student dokonuje wyboru pomiędzy zajęciami: Trening interpersonalny lub Trening intrapsychiczny.
O uruchomieniu realizacji danego modułu decyduje liczba zapisanych studentów.

DRUGI ROK STUDIÓW

Od drugiego roku studiów rozpoczynają się zajęcia dedykowane dla wybranego przez studenta modułu Asystent rodziny lub Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Oprócz zajęć z zakresu psychologii, prawa i finansów, w programie uwzględniono zajęcia z pedagogiki rodziny oraz problemów rodziny dysfunkcyjnej i patologicznej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 ĆW 30/-
Psychologia rodziny i bliskich związków (II) 5 W, Ć 54/32
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Metodyka pracy z rodziną 3 W, War 54/28
Koncepcje rodziny i metodologia badań rodziny 2 K 30/16
Psychologia osobowości 5 W 30/24
Psychologia społeczna 5 W, Ć 54/40
Psychologia rozwoju człowieka 5 W 30/24
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Psychometria 5 W, Ć 54/40
Podstawy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży 3 War 30/16
Finanse gospodarstw domowych 3 War 30/16
Porozumiewanie się bez przemocy 3 War 30/16
Interwencja kryzysowa 5 W, War 60/32
Zajęcia modułu rozszerzającego 9 W, War 120/64

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki zawodowe

W ramach czwartego semestru studiów student wybiera jeden z dwóch modułów rozszerzających. W ramach modułów realizowane są następujące zajęcia:

  • Asystent rodziny – Pedagogika rodziny oraz Problemy rodziny dysfunkcyjnej i patologicznej
  • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Podstawy pieczy zastępczej oraz Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży

O uruchomieniu realizacji danego modułu decyduje liczba zapisanych studentów.

TRZECI ROK STUDIÓW

W ramach ostatniego roku studiów studenci kontynuują realizację zajęć kierunkowych oraz zajęć specyficznych dla wybranych wcześniej modułów rozszerzających. Od piątego semestru studiów studenci rozpoczynają także pracę nad własnym projektem społecznym, który na studiach I stopnia zastępuje obowiązek napisania pracy licencjackiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Psychopatologia 5 W 30/24
Biologia prokreacji i planowania rodziny 3 W, War 45/24
Zajęcia modułu rozszerzającego 3 War 45/24
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Projekt społeczny 2 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia modułu rozszerzającego 3 War 30/16
Instytucje i organizacje wspierające rodzinę 4 ĆwTer, War 75/40
Podstawy pomocy psychologicznej 5 War 30/24
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 60/32

W – wykłady; ĆwTer – ćwiczenia terenowe; War – warsztaty; K – konwersatoria; Lekt – lektoraty; PR – praktyki zawodowe

Zgodnie z wcześniejszym wyborem modułu rozszerzającego, studenci realizują następujące zajęcia:

  • Asystent rodziny – Warsztat pracy z rodziną oraz Podstawy opieki nad osobami starymi i chorymi
  • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Warsztat pracy z rodziną zastępczą oraz Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

O uruchomieniu realizacji danego modułu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3000 zł 610 zł 512 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
2950zł 600 zł 504 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79