Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Nauki o rodzinie

Kierunek studiów:
Nauki o rodzinie
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/nauki-o-rodzinie-studia-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|nauki-o-rodzinie-studia-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Jeśli jesteś osobą o szczególnej wrażliwości społecznej i chcesz profesjonalnie pracować z rodzinami i na rzecz rodzin – to bez wahania podejmij studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W programie nauczania znajdziesz przedmioty z zakresu psychologii, prawa rodzinnego i opiekuńczego czy komunikacji społecznej, które przygotują Cię do niesienia pomocy i wsparcia potrzebującym rodzinom, przy uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb. Zdobędziesz też praktyczne umiejętności diagnozowania i metod pracy z rodziną naturalną, zastępczą i adopcyjną, a w ramach pracy licencjackiej zrealizujesz własny projekt społeczny.

W programie kształcenia masz do wyboru jeden z dwóch modułów rozszerzających: Asystent rodziny lub Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zajęcia przewidziane w ramach tych modułów umożliwiają jeszcze pełniejsze dostosowanie programu do Twoich oczekiwań względem przyszłej drogi zawodowej. Dzięki temu, bez względu na naturę problemów wspomaganej rodziny, będziesz w stanie pokierować ją na właściwą drogę jako profesjonalny doradca i edukator. To studia, dzięki którym zrealizujesz swoje powołanie do wspierania rodzin w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i budowaniu satysfakcjonujących relacji. W ramach kierunku Nauki o rodzinie w AEH prowadzimy też studia magisterskie – zobacz: Nauki o rodzinie studia II stopnia.

Nauki o rodzinie (I stopnia) - co nas wyróżnia:

 • Kładziemy szczególny nacisk na przygotowanie psychologiczne i współczesną wiedzę psychologiczną – jako fundament Twojej przyszłej pracy w różnych zawodach świadczących usługi na rzecz rodziny.
 • W programie studiów mamy bogatą ofertę zajęć praktycznych, które realnie przygotowują Cię do późniejszej działalności zawodowej.
 • Nasza kadra to doświadczeni wykładowcy i praktycy – psychologowie oraz inni specjaliści, zawodowo zajmujący się doradztwem rodzinnym i szeroko rozumianą problematyką rodziny.
 • Na dyplomowym roku zrealizujesz swój własny projekt społeczny, który przysłuży się wybranej przez Ciebie lokalnej społeczności.
 • Stawiamy na nowoczesność i elastyczność – umożliwiamy studiowanie w formule online osobom, które uczą się lepiej w domowym zaciszu.
 • Nasza uczelnia to prawdziwy tygiel kulturowy w samym sercu Warszawy! (jesteśmy liderem w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Nauki o rodzinie – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent kierunku Nauki o rodzinie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, możesz podjąć pracę w różnych instytucjach publicznych i prywatnych, specjalizujących się w problematyce rodzinnej, jak np. ośrodki pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, wsparcia dziennego czy centra pomocy rodzinie. Możesz też realizować się jako pracownik ośrodka adopcyjnego pomagający osobom, które chcą dać rodzinę dzieciom ze środowisk niewydolnych wychowawczo. Specjalistów tej dziedziny poszukują również placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie małżeńskie i rodzinne oraz domy pomocy społecznej. Możesz też wybrać prywatną praktykę jako doradca rodzinny albo rozwijać karierę w organach kontrolujących pracę systemu pomocy społecznej.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Cechujesz się wysokim poziomem empatii i nie jest Ci obojętny los drugiego człowieka.

Wierzysz w sens pracy w podstaw i chcesz zmieniać świat na lepsze przez niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Interesujesz się psychologią i chcesz wykorzystywać profesjonalną wiedzę w tej dziedzinie w swojej przyszłej pracy na rzecz rodzin.

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów na kierunku Nauki o rodzinie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej bazuje na przekonaniu, iż w opiece rodzinnej najważniejsze jest profesjonalne wsparcie psychologiczne. Zgodnie z nim, w ramach toku studiów I stopnia student uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, w tym m. in. psychologii rodziny i bliskich związków, psychologii osobowości, psychopatologii czy podstaw pomocy psychologicznej. W programie studiów nie mogło również zabraknąć zajęć z zakresu prawa rodzinnego, metodyki pracy z rodziną czy pedagogiki rodziny. Na drugim roku studenci wybierają moduł rozszerzający: Asystent rodziny lub Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, realizując specjalistyczne przedmioty właściwe dla tego modułu. W ramach pracy dyplomowej, zamiast pisemnej pracy licencjackiej, studenci realizują własny projekt społeczny, wykorzystując zdobytą wiedzę oraz kompetencje społeczne.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwszy semestr studiów koncentruje się na zajęciach, które mają za zadanie przekazać studentom szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych. Od drugiego semestru rozpoczynają się zajęcia kierunkowe, które przygotowują studenta do pracy z rodziną, omawiając metody i narzędzia diagnozy środowiskowej i rodzinnej oraz podstawy psychologii edukacyjno-wychowawczej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Antropologia 5 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Diagnoza indywidualna, środowiskowa i rodzinna 4 W, War 60/32
Psychologia rodziny i bliskich związków (I) 5 W, Ć 54/32
Metody ilościowe – statystyka 6 W, Ć 60/40
Socjologia rodziny i bliskich związków 3 W 30/16
Psychologia edukacyjno-wychowawcza 5 W 30/24
Biologiczne podstawy zachowania 3 W 30/24
Zajęcia do wyboru 2 War 24/12

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe

W ramach drugiego semestru studiów student wybiera 1 z puli 2 przedmiotów do wyboru. Student dokonuje wyboru pomiędzy zajęciami: Trening interpersonalny lub Trening intrapsychiczny. O uruchomieniu realizacji danego modułu decyduje liczba zapisanych studentów.

DRUGI ROK STUDIÓW

Od drugiego roku studiów rozpoczynają się zajęcia dedykowane dla wybranego przez studenta modułu Asystent rodziny lub Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Oprócz zajęć z zakresu psychologii, prawa i finansów, w programie uwzględniono zajęcia z pedagogiki rodziny oraz problemów rodziny dysfunkcyjnej i patologicznej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 ĆW 30/-
Psychologia rodziny i bliskich związków (II) 5 W, Ć 54/32
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Metodyka pracy z rodziną 3 W, War 54/28
Koncepcje rodziny i metodologia badań rodziny 2 K 30/16
Psychologia osobowości 5 W 30/24
Psychologia społeczna 5 W, Ć 54/40
Psychologia rozwoju człowieka 5 W 30/24
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Psychometria 5 W, Ć 54/40
Podstawy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży 3 War 30/16
Finanse gospodarstw domowych 3 War 30/16
Porozumiewanie się bez przemocy 3 War 30/24
Interwencja kryzysowa 5 W, War 60/32
Zajęcia modułu rozszerzającego 9 W, War 120/64

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe

W ramach czwartego semestru studiów student wybiera jeden z dwóch modułów rozszerzających. W ramach modułów realizowane są następujące zajęcia:

 • Asystent rodziny – Pedagogika rodziny oraz Problemy rodziny dysfunkcyjnej i patologicznej;
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Podstawy pieczy zastępczej oraz Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży.

O uruchomieniu realizacji danego modułu decyduje liczba zapisanych studentów.

TRZECI ROK STUDIÓW

W ramach ostatniego roku studiów studenci kontynuują realizację zajęć kierunkowych oraz zajęć specyficznych dla wybranych wcześniej modułów rozszerzających. Od piątego semestru studenci rozpoczynają także pracę nad własnym projektem społecznym i przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Psychopatologia 5 W 30/24
Biologia prokreacji i planowania rodziny 3 W, War 45/24
Zajęcia modułu rozszerzającego 3 War 45/24
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Projekt społeczny 2 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia modułu rozszerzającego 3 War 30/16
Instytucje i organizacje wspierające rodzinę 4 ĆwTer, War 75/40
Podstawy pomocy psychologicznej 5 War 30/24
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 60/32

W – wykład; ĆWTER – ćwiczenia terenowe; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT– lektorat; PR – praktyki zawodowe

Zgodnie z wcześniejszym wyborem modułu rozszerzającego, studenci realizują następujące zajęcia:

 • Asystent rodziny – Warsztat pracy z rodziną oraz Podstawy opieki nad osobami starymi i chorymi;
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Warsztat pracy z rodziną zastępczą oraz Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

O uruchomieniu realizacji danego modułu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6000 zł 3000 zł 610 zł 512 zł
II 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
III 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6000 zł 3000 zł 610 zł 512 zł
II 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
III 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
II 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
III 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44