Nauki o rodzinie

Kierunek studiów:
Nauki o rodzinie
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/nauki-o-rodzinie-studia-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|nauki-o-rodzinie-studia-ii-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia magisterskie na kierunku Nauki o rodzinie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to najlepszy wybór dla osób, które chcą pracować w placówkach oświaty lub w poradnictwie rodzinnym. Wraz z dyplomem tych studiów uzyskasz przygotowanie pedagogiczne i prawo do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Oprócz umiejętności dydaktycznych i praktycznych, zgłębisz specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologicznej dynamiki funkcjonowania rodziny, złożoności relacji rodzinnych, psychologii dzieci i młodzieży – i wielu innych zagadnień, które dadzą Ci kompetencje do profesjonalnej pracy z rodziną.

Nauki o rodzinie (II stopnia) - co nas wyróżnia:

  • Stawiamy na pogłębione wykształcenie psychologiczne, które wykorzystasz w pracy z rodzinami – i nie tylko.
  • Kierunek ma charakter stricte praktyczny, a zdecydowana większość realizowanych zajęć uczy umiejętności zawodowych.
  • Oprócz wykształcenia kierunkowego z nauk o rodzinie, zdobywasz także kwalifikacje nauczycielskie.
  • Nasza kadra to psychologowie i pedagodzy z dużym dorobkiem zawodowym w pracy z rodziną.
  • Umożliwiamy też studiowanie w formule online, co pomaga studentom pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe.
  • Nasza uczelnia to prawdziwy tygiel kulturowy w samym sercu Warszawy! (1. miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Nauki o rodzinie – co możesz robić po tych studiach?

Kończąc studia magisterskie na kierunku Nauki o rodzinie w AEH, zyskasz niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy jako nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w placówkach oświatowych. Możesz też rozwijać działalność zawodową w prywatnym sektorze doradztwa rodzinnego lub aplikować na stanowiska kierownicze w różnych instytucjach pomagającym rodzinom. Swoje kwalifikacje wykorzystasz też na stanowiskach oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, placówki wsparcia dziennego czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wykształcenie kierunkowe pomoże Ci rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem profesjonalnej pomocy psychospołecznej. A może zajmiesz się edukowaniem społecznym, prowadząc warsztaty, treningi, szkolenia i programy profilaktyczne? Wybór należy do Ciebie!

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Lubisz kontakt z dziećmi i młodzieżą, a praca pedagogiczna jest Twoim powołaniem.

Szukasz studiów neutralnych światopoglądowo, których celem jest przekazanie obiektywnej, aktualnej wiedzy z obszaru nauk o rodzinie.

Chcesz mieć realny wpływ na świat, pracując na rzecz społeczeństwa i swojego otoczenia.

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie, realizowany przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, jest w pełni zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje prawo do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W ramach studiów studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu psychologii oraz szeroko pojętej pomocy społecznej, co umożliwia podjęcie pracy na różnych stanowiskach związanych z profesjonalną pomocą rodzinie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W ramach pierwszego roku student uzyskuje kompleksowe przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz warsztatowe do prowadzenia zajęć w placówkach oświaty. W programie uwzględniono zajęcia, których celem jest uzyskanie przez studenta uprawnień pedagogicznych do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinnie – w tym blok zajęć poświęconych dydaktyce tego przedmiotu. Oprócz zajęć przygotowujących do pracy w szkole, student zgłębia zagadnienia kierunkowe niezbędne profesjonalnym asystentom rodziny.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Poradnictwo małżeńskie i młodzieżowe 4 W, Ć 60/32
Mediacja rodzinna 3 War 30/16
Psychologia szkolna 3 Ć 30/30
Dydaktyka ogólna 2 W 28/28
Technologia informacyjna i media w edukacji 1 W, Ć 16/16
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych (pierwsza pomoc medyczna) 0,5 Ć 8/8
Emisja głosu 0,5 Ć 8/8
Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej 5 W, War 60/60
Metody oddziaływań wychowawczych 4 W 30/30
Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze 3 K 30/16
Metody badania dziecka w rodzinie 4 Ć 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Rozwój psychiczny dziecka 5 K 30/30
Trening rozwoju osobistego 3 Ć 30/30
Dydaktyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – szkoła podstawowa 4 W, Ć 60/60
Szkolenia, warsztaty i treningi psychologiczne 1 Ć 16/16
Doradztwo edukacyjno-zawodowe 1 Ć 16/16
Planowanie rodziny i przygotowanie do rodzicielstwa 3 War 30/16
Seminarium magisterskie 3 K 15/15
Podstawy terapii systemowej 4 W 30/16
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 3 W 30/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT– lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

W ramach drugiego roku studiów kontynuowane są zajęcia przygotowujące do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W programie uwzględniono szeroki zakres wiedzy z zakresu psychologii rodziny, których celem jest wyposażenie studentów w kluczowe umiejętności i kompetencje niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Od trzeciego semestru studenci mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych, podzielonych na trzy odrębne bloki. Uczestniczą też w seminarium magisterskim, przygotowując pracę dyplomową.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Dydaktyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – szkoła średnia 4 W, War 60/60
Psychologia osób w podeszłym wieku 2 W 30/16
Człowiek chory w rodzinie 2 Ć 30/16
Psychoprofilaktyka patologii społecznej 2 W 30/16
Psychoterapia dzieci i młodzieży 3 W, Ć 45/24
Psychologia żałoby 3 War 30/16
Gry psychologiczne: zastosowanie w psychologii dzieci i młodzieży 3 Ć 30/24
Praktyki zawodowe I: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 1 PR 30/30
Praktyki zawodowe II: Przygotowanie dydaktyczne 5 PR 120/120
Seminarium magisterskie 3 Sem 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Wsparcie i opieka nad kobietą w ciąży zagrożonej i patologicznej 3 War 30/16
Dydaktyka edukacji seksualnej 3 War 30/16
Psychologia uzależnień 3 Ć 30/16
Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi 3 War 30/16
Planowanie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego 3 W, War 45/24
Praktyki zawodowe III 8 PR 210/210
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 Sem 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; SEM – seminarium; LEKT – lektorat; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  5800 zł 3190 zł 667 zł 570 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  5700 zł 3135 zł 656 zł 561 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00