Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Nauki o rodzinie

Kierunek studiów:
Nauki o rodzinie
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/nauki-o-rodzinie-studia-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|nauki-o-rodzinie-studia-ii-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia magisterskie na kierunku Nauki o rodzinie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to najlepszy wybór dla osób, które chcą pracować w placówkach oświaty lub w poradnictwie rodzinnym. Wraz z dyplomem tych studiów uzyskasz przygotowanie pedagogiczne i prawo do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Oprócz umiejętności dydaktycznych i praktycznych, zgłębisz specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologicznej dynamiki funkcjonowania rodziny, złożoności relacji rodzinnych, psychologii dzieci i młodzieży – i wielu innych zagadnień, które dadzą Ci kompetencje do profesjonalnej pracy z rodziną.

Nauki o rodzinie (II stopnia) - co nas wyróżnia:

  • Stawiamy na pogłębione wykształcenie psychologiczne, które wykorzystasz w pracy z rodzinami – i nie tylko.
  • Kierunek ma charakter stricte praktyczny, a zdecydowana większość realizowanych zajęć uczy umiejętności zawodowych.
  • Oprócz wykształcenia kierunkowego z nauk o rodzinie, zdobywasz także kwalifikacje nauczycielskie.
  • Nasza kadra to psychologowie i pedagodzy z dużym dorobkiem zawodowym w pracy z rodziną.
  • Umożliwiamy też studiowanie w formule online, co pomaga studentom pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe.
  • Nasza uczelnia to prawdziwy tygiel kulturowy w samym sercu Warszawy! (przodujemy w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Nauki o rodzinie – co możesz robić po tych studiach?

Kończąc studia magisterskie na kierunku Nauki o rodzinie w AEH, zyskasz niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy jako nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w placówkach oświatowych. Możesz też rozwijać działalność zawodową w prywatnym sektorze doradztwa rodzinnego lub aplikować na stanowiska kierownicze w różnych instytucjach pomagającym rodzinom. Swoje kwalifikacje wykorzystasz też na stanowiskach oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, placówki wsparcia dziennego czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wykształcenie kierunkowe pomoże Ci rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem profesjonalnej pomocy psychospołecznej. A może zajmiesz się edukowaniem społecznym, prowadząc warsztaty, treningi, szkolenia i programy profilaktyczne? Wybór należy do Ciebie!

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Lubisz kontakt z dziećmi i młodzieżą, a praca pedagogiczna jest Twoim powołaniem.

Szukasz studiów neutralnych światopoglądowo, których celem jest przekazanie obiektywnej, aktualnej wiedzy z obszaru nauk o rodzinie.

Chcesz mieć realny wpływ na świat, pracując na rzecz społeczeństwa i swojego otoczenia.

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie, realizowany przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, jest w pełni zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje prawo do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W ramach studiów studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu psychologii oraz szeroko pojętej pomocy społecznej, co umożliwia podjęcie pracy na różnych stanowiskach związanych z profesjonalną pomocą rodzinie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W ramach pierwszego roku student uzyskuje kompleksowe przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz warsztatowe do prowadzenia zajęć w placówkach oświaty. W programie uwzględniono zajęcia, których celem jest uzyskanie przez studenta uprawnień pedagogicznych do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinnie – w tym blok zajęć poświęconych dydaktyce tego przedmiotu. Oprócz zajęć przygotowujących do pracy w szkole, student zgłębia zagadnienia kierunkowe niezbędne profesjonalnym asystentom rodziny.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Poradnictwo małżeńskie i młodzieżowe 4 W, Ć 60/32
Mediacja rodzinna 3 War 30/16
Psychologia szkolna 3 Ć 30/30
Dydaktyka ogólna 2 W 28/28
Technologia informacyjna i media w edukacji 1 W, Ć 16/16
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych (pierwsza pomoc medyczna) 0,5 Ć 8/8
Emisja głosu 0,5 Ć 8/8
Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej 5 W, War 60/60
Metody oddziaływań wychowawczych 4 W 30/30
Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze 3 K 30/16
Metody badania dziecka w rodzinie 4 Ć 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Rozwój psychiczny dziecka 5 K 30/30
Trening rozwoju osobistego 3 Ć 30/30
Dydaktyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – szkoła podstawowa 4 W, Ć 60/60
Szkolenia, warsztaty i treningi psychologiczne 1 Ć 16/16
Doradztwo edukacyjno-zawodowe 1 Ć 16/16
Planowanie rodziny i przygotowanie do rodzicielstwa 3 War 30/16
Seminarium magisterskie 3 K 15/15
Podstawy terapii systemowej 4 W 30/16
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 3 W 30/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT– lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

W ramach drugiego roku studiów kontynuowane są zajęcia przygotowujące do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W programie uwzględniono szeroki zakres wiedzy z zakresu psychologii rodziny, których celem jest wyposażenie studentów w kluczowe umiejętności i kompetencje niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Od trzeciego semestru studenci mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych, podzielonych na trzy odrębne bloki. Uczestniczą też w seminarium magisterskim, przygotowując pracę dyplomową.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Dydaktyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – szkoła średnia 4 W, War 60/60
Psychologia osób w podeszłym wieku 2 W 30/16
Człowiek chory w rodzinie 2 Ć 30/16
Psychoprofilaktyka patologii społecznej 2 W 30/16
Psychoterapia dzieci i młodzieży 3 W, Ć 45/24
Psychologia żałoby 3 War 30/16
Gry psychologiczne: zastosowanie w psychologii dzieci i młodzieży 3 Ć 30/24
Praktyki zawodowe I: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 1 PR 30/30
Praktyki zawodowe II: Przygotowanie dydaktyczne 5 PR 120/120
Seminarium magisterskie 3 Sem 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Wsparcie i opieka nad kobietą w ciąży zagrożonej i patologicznej 3 War 30/16
Dydaktyka edukacji seksualnej 3 War 30/16
Psychologia uzależnień 3 Ć 30/16
Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi 3 War 30/16
Planowanie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego 3 W, War 45/24
Praktyki zawodowe III 8 PR 210/210
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 Sem 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; SEM – seminarium; LEKT – lektorat; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
II 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
II 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
II 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44