Nauki o rodzinie

Kierunek studiów:
Nauki o rodzinie
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/nauki-o-rodzinie-studia-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|nauki-o-rodzinie-studia-ii-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia magisterskie na kierunku nauki o rodzinie to wybór dla osób rozważających pracę w placówkach oświaty lub w poradnictwie rodzinnym. Kończąc studia uzyskasz przygotowanie pedagogiczne i prawo do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

W ramach studiów otrzymasz także solidne wykształcenie z zakresu psychologii, dzięki któremu będziesz w stanie zrozumieć złożoność relacji w rodzinie i psychologiczna dynamikę funkcjonowania rodziny.

Co nas wyróżnia:

  • Stawiamy na szerokie wykształcenie psychologiczne, które przyda Ci się w pracy z rodzinami i nie tylko.
  • Kierunek ma charakter stricte praktyczny, zdecydowana większość realizowanych zajęć uczy praktycznych umiejętności zawodowych.
  • Oprócz wykształcenia kierunkowego z nauk o rodzinie, zdobywasz także kwalifikacje nauczycielskie.
  • Wśród naszej kadry znajdują się doświadczeni psycholodzy oraz inni specjaliści z praktycznym dorobkiem zawodowym w pomaganiu rodzinom.
  • #1 w kategorii „umiędzynarodowienie” według Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy2022”. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie będzie Twoim oknem na świat.
  • Umożliwiamy studiowanie w formie online starając się umożliwić pogodzenie Twoich licznych obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Nauki o rodzinie - Co możesz robić po studiach?

Kończąc studia magisterskie na kierunku nauki o rodzinie możesz podjąć się pracy nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Ponadto, będziesz mógł również znaleźć zatrudnienie w prywatnym sektorze doradztwa rodzinnego lub aplikować na stanowiska kierownicze w instytucjach pomocy społecznej. Wśród potencjalnych miejsc pracy można wymienić ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, placówki wsparcia dziennego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu będziesz mógł również rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą polegającą na usługach profesjonalnej pomocy psychospołecznej. Możesz także otworzyć własną firmę świadczącą usługi edukacyjne, takie jak warsztaty, szkolenia, treningi czy programy profilaktyczne.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Lubisz kontakt z dziećmi i młodzieżą, a bycie nauczycielem jest Twoim powołaniem.

Szukasz studiów neutralnych światopoglądowo, których celem jest przekazanie aktualnej i nowoczesnej wiedzy z nauk o rodzinie.

Chcesz mieć realny wpływ na świat poprzez wpływanie na swoje bezpośrednie otoczenie.

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów realizowany w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jest w pełni zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje prawo do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W ramach studiów studenci otrzymują równocześnie wykształcenie z zakresu psychologii oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Już od pierwszego semestru uwzględniono zajęcia niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych do prowadzenia przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W ramach pierwszego roku student uzyskuje kompleksowe przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz warsztatowe do prowadzenia zajęć w placówkach oświaty. Począwszy od drugiego semestru rozpoczyna się pierwszy blok zajęć poświęconej dydaktyce przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Oprócz zajęć przygotowujących do pracy w szkole w ramach nauk o rodzinie przewidziano zajęcia, których celem jest dostarczenie pogłębionej wiedzy i umiejętności związanej z pracą asystenta rodziny.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Poradnictwo małżeńskie i młodzieżowe 4 W, Ć 60/32
Mediacja rodzinna 3 War 30/16
Psychologia szkolna 3 Ć 30/30
Dydaktyka ogólna 2 W 28/28
Technologia informacyjna i media w edukacji 1 W, Ć 16/16
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych (pierwsza pomoc medyczna) 0,5 Ć 8/8
Emisja głosu 0,5 Ć 8/8
Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej 5 W, War 60/60
Metody oddziaływań wychowawczych 4 W 30/30
Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze 3 K 30/16
Metody badania dziecka w rodzinie 4 Ć 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Rozwój psychiczny dziecka 5 K 30/30
Trening rozwoju osobistego 3 Ć 30/30
Dydaktyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – szkoła podstawowa 4 W, Ć 60/60
Szkolenia, warsztaty i treningi psychologiczne 1 Ć 16/16
Doradztwo edukacyjno-zawodowe 1 Ć 16/16
Planowanie rodziny i przygotowanie do rodzicielstwa 3 War 30/16
Seminarium magisterskie 3 K 15/15
Podstawy terapii systemowej 4 W 30/16
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 3 W 30/24

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; War – warsztaty; K – konwersatoria; Lekt – lektoraty

DRUGI ROK STUDIÓW

W ramach drugiego roku studiów kontynuowane są zajęcia bezpośrednio przygotowujące do prowadzenia zajęć Wychowanie do życia w rodzinie. W programie uwzględniono większy udział zajęć z zakresu psychologii rodziny, których celem jest przekazanie niezbędnych umiejętności do wykonywania swojego zawodu. W ramach drugiego roku studenci rozpoczynają przygotowywanie pracy magisterskiej. Od trzeciego semestru studenci mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych, podzielonych na trzy odrębne bloki.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Dydaktyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – szkoła średnia 4 W, War 60/60
Psychologia osób w podeszłym wieku 2 W 30/16
Człowiek chory w rodzinie 2 Ć 30/16
Psychoprofilaktyka patologii społecznej 2 K 30/16
Psychoterapia dzieci i młodzieży 3 W, Ć 45/24
Psychologia żałoby 3 War 30/16
Gry psychologiczne: zastosowanie w psychologii dzieci i młodzieży 3 Ć 30/24
Praktyki zawodowe I: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 1 PR 30/30
Praktyki zawodowe II: Przygotowanie dydaktyczne 5 PR 120/120
Seminarium magisterskie 3 Sem 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Wsparcie i opieka nad kobietą w ciąży zagrożonej i patologicznej 3 War 30/16
Dydaktyka edukacji seksualnej 3 War 30/16
Psychologia uzależnień 3 Ć 30/16
Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi 3 War 30/16
Planowanie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego 3 War 45/24
Praktyki zawodowe III 8 PR 210/210
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 Sem 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; War – warsztaty; K – konwersatoria; Sem – seminarium; Lekt – lektoraty; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3190 zł 667 zł 570 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3135 zł 656 zł 561 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79