Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Psychologia dzieci i młodzieży

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-dzieci-i-mlodziezy-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|psychologia-dzieci-i-mlodziezy-ii-stopnia
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Psychologia dzieci i młodzieży magisterskie studia II stopnia, to specjalność dla osób myślących o pracy na rzecz wspomagania rozwoju dzieci w okresie dorastania. Przygotowuje do profesjonalnej diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Psychologia jest najbardziej popularnym kierunkiem studiów, a dodatkowo nasza uczelnia otrzymała rekomendację Państwowej Akademii Nauk.

Wiedza psychologiczna w okresie rozwojowym człowieka może zapobiec komplikacjom zdrowia psychicznego w życiu dorosłym. Skuteczna opieka nad dziećmi i młodzieżą jest najlepszą formą prewencji zaburzeń psychicznych i wspieraniem prawidłowego rozwoju młodego pokolenia. Specjalność przygotowuje z jednej strony do diagnozy i wspierania rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, z drugiej, do monitorowania i wspomagania głównych środowisk wychowawczych. Czyli takich jak: przedszkola, szkoły, rodziny, instytucje opiekuńcze.

Studenci będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej. Opanowania wiedzy na temat psychologii rozwojowej, metodyki wychowania oraz psychologii uczenia się i nauczania. Wybierając ten program studiów zyskasz kwalifikacje, dzięki którym będziesz w pełni przygotujesz się do pracy jako psycholog. Wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną w leczeniu i prewencji niedostosowania psychicznego i społecznego w pierwszych etapach życia człowieka.

Psychologia dzieci i młodzieży magisterskie - Co nas wyróżnia?

  • Prowadzony przez nas kierunek Psychologia został doceniony przez PAN – zobacz: REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do 16 najbardziej elitarnych uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Zostaliśmy 2. uczelnią niepubliczną w Polsce w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – zobacz: Psychologia w AEH.
  • Zajmujemy 3. miejsce w rankingu „Perspektywy 2023” w kategorii Umiędzynarodowienie.
  • Mamy 8. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych „Perspektywy 2023”.
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Co możesz robić po studiach?

psychologia dziecięca studia

Wybierając tę specjalność, oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także praktyczne umiejętności z zakresu stosowania metod oddziaływania wychowawczego. Poznasz metody radzenia sobie z przejawami patologii w środowiskach wychowawczych. Opanujesz umiejętności pracy z rodzicami i nauczycielami. A także rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym.

Wybierając program studiów Psychologia dzieci i młodzieży magisterskie studia II stopnia, zyskasz kwalifikacje, dzięki którym będziesz w pełni przygotowany do pracy jako psycholog. Wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną w leczeniu i prewencji niedostosowania psychicznego i społecznego w pierwszych etapach życia człowieka.

Uzyskanie kwalifikacji psychologa dzieci i młodzieży stwarza absolwentom możliwość podjęcia pracy w szkołach, poradniach, ośrodkach zdrowia pracującymi z dziećmi i młodzieżą oraz organizacjach społecznych. Rynek pracy jest otwarty na osoby dobrze wykwalifikowane w tym obszarze. Jako absolwent naszej uczelni zyskujesz dodatkową rozpoznawalność a twój pracodawca pewność solidnego wykształcenia swojego pracownika.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz w przyszłości pracować z dziećmi lub młodzieżą

Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności niesienia pomocy psychologicznej dla rodziców dzieci, którzy zmagają się z zagadnieniami zdrowia i rozwoju swoich dzieci

Chcesz w przyszłości założyć własną działalność psychologiczną o profilu klinicznym lub terapeutycznym, np. poradnię lub ośrodek pomocy dzieciom i młodzieży

psychologia studia AEH
kierunek psychologia AEH

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
126 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach przygotowania do przyszłej pracy, studenci są przysposabiani do różnorodnych zadań diagnostycznych oraz skutecznej opieki i poradnictwa psychologicznego dzieci i młodzieży. Ponadto, zostaną również wyposażeni w wiedzę potrzebną do prowadzenia psychoedukacji rodziców. Program studiów jest tak ułożony, aby wyposażyć przyszłych absolwentów we wszystkie potrzebne narzędzia, w oparciu o najnowszą wiedzę i stanowić realną konkurencję na rynku pracy. W czasie praktyki studenci mogą poszerzać swoje umiejętności zawodowe realizując zajęcia edukacyjne i zadania psychologiczno-pedagogiczne właściwe dla systemu oświatowego.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym semestrze dominują przedmioty ogólne, które wprowadzają w zagadnienia kliniczne zaburzeń dzieci i młodzieży oraz dają wgląd w dynamikę rodzinną. Drugi semestr skupia się na diagnostyce intelektu, zagadnieniach rozwojowych i logopedii.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Etyka i kultura 5 W 30/16
Metody diagnozy psychologicznej (I) 5 Ć 30/16
Psychologia rodziny i bliskich związków 6 W, Ć 54/32
Metody badania dziecka w rodzinie 5 Ć 30/16
Psychologia osób z niepełnosprawnością 3 W 30/16
Psychologia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 2 Ć 24/16
Metody oddziaływań wychowawczych 4 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Metody diagnozy psychologicznej (II) 5 Ć 30/16
Seminarium magisterskie I 2 K 24/16
Metody diagnozy intelektu dzieci i młodzieży 5 Ć 30/16
Rozwój psychiczny dziecka 5 K 30/16
Zaburzenia psychologiczno-logopedyczne 4 Ć 30/16
Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 4 W 30/16
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 3 Ć 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na trzecim semestrze, dominują przedmioty praktyczne, tj. diagnoza i terapia. Ostatni semestr studiów skupia się głównie na zaliczeniu praktyk, przeprowadzeniu badań i napisaniu pracy magisterskiej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Całościowe zaburzenia rozwoju i metody terapii całościowych zaburzeń rozwoju 4 W, Ć 54/32
Stosowana analiza zachowania 4 W, Ć 54/32
Psychoterapia dzieci i młodzieży 4 Ć 30/16
Metody diagnozy osobowości dzieci i młodzieży 4 Ć 30/16
Gry psychologiczne: zastosowanie w psychologii dzieci i młodzieży 4 Ć 30/16
Seminarium magisterskie II 6 K 30/30
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50/50
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy terapii systemowej 4 W 30/16
Psychologia uzależnień 4 Ć 30/16
Poradnictwo psychoseksuologiczne w wieku rozwojowym 2 Ć 30/16
Seminarium magisterskie III i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 K 60/60
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50/50

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44