Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Rachunkowość przedsiębiorstw

Kierunek studiów:
Finanse i rachunkowość
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/rachunkowosc-przedsiebiorstw/|https://vizja.pl/en|rachunkowosc-przedsiebiorstw
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Rachunkowość przedsiębiorstw studia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, to specjalność, która jest m.in. ukierunkowana na wykształcenie specjalistów z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, audytu i kontroli wewnętrznej oraz controllingu finansowego. Program rachunkowości przedsiębiorstw jest podstawową dziedziną akademicką dla studentów kierunku finanse i rachunkowość. Praktyczny charakter programu kształtuje jednak również kompetencje w zakresie analizy sprawozdań finansowych, zarządzania ryzykiem i rachunkowości podatkowej.

Program rachunkowości przedsiębiorstw przede wszystkim uczy studentów analizowania informacji finansowych i podejmowania decyzji. Dzieje się tak dlatego, że  rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce wykorzystuje się i stosuje w świecie biznesu. Kształtuje kompetencje finansowe studentów, ucząc ich analizowania i podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe. Przygotowuje do rozpoczęcia profesjonalnej kariery w finansach.

Co możesz robić po studiach?

Rachunkowość przedsiębiorstw

Specjalizacja rachunkowość przedsiębiorstw na kierunku finanse i rachunkowość, przygotowuje Cię m.in. do pracy w działach księgowości i rachunkowości. Otrzymasz również stosowną wiedzę z zakresu controllingu i nadzoru przedsiębiorstw oraz doradztwa finansowego. Ponadto przygotowuje Cię do pracy w charakterze kierownika działów księgowo-finansowych przedsiębiorstw, np. produkcyjnych, handlowych, usługowych, ubezpieczeniowych, instytucji publicznych, administracji państwowej i samorządowej.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Jesteś osobą dokładną i sumienną
Nie boisz się liczb i lubisz analizować informacje
Świat finansów jest dla Ciebie ciekawym wyzwaniem
Rachunkowość przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu finansów i rachunkowości oraz na przedmiotach specjalnościowych.

Pierwszy
rok studiów

												

 Pierwsze dwa semestry obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów danego kierunku studiów.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Kultura i etyka 5 W 30/16
Metody statystyczne 7 W, Ć 60/40
Rachunek kosztów 6 W, Ć 60/40
Polityka fiskalna 4 W 30/16
Współczesne koncepcje finansów 4 W 30/24
Zarządzanie instytucjami finansowymi 4 W 30/24
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lekt 30/16
Polityka pieniężna 4 W 30/24
Portfel inwestycyjny 6 W, Ć 60/40
Rachunkowość zarządcza 5 W, Ć 46/32
Badanie sprawozdań finansowych 5 W, Ć 46/32
Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 4 W 30/24
Prawo finansowe 4 W 30/16

Drugi
rok studiów

												

Na drugim roku studiów możesz wybrać przedmioty z zakresu specjalności audyt i controlling, aby zdobyć specjalistyczne przygotowanie w tym zakresie. W semestrze III należy wybrać dwa z trzech przedmiotów prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń oraz dwa z trzech przedmiotów w formie konwersatoriów. W semestrze IV – należy wybrać trzy z czterech przedmiotów prowadzonych w formie konwersatoriów.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Lekt 30/16
Przedmiot monograficzny I (do wyboru):Sposoby inwestowania oszczędności / Innowacje finansowe i finanse alternatywne 3 W 30/16
Seminarium dyplomowe 4 SEM 30/16
Budżetowanie finansowe 6 W, Ć 60/40
Rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń 6 W, Ć 60/40
Rachunkowość podatkowa 4 K 30/16
Controlling finansowy 4 K 30/16
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Przedmiot monograficzny II (do wyboru): Zarządzanie nieruchomościami / Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3 W 30/16
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 12 SEM 30/16
Zarządzanie ryzykiem finansowym 5 K 30/24
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 5 K 30/24
Informatyczne systemy finansowo-księgowe 5 K 30/24

Począwszy od semestru trzeciego studenci uczestniczą także w seminarium dyplomowym, podczas którego przygotowują pracę magisterską pod opieką promotora. Egzamin dyplomowy z obroną pracy magisterskiej kończy studia i pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra. 

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb niestacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 6300
          [per_semester] => 3400
          [per_10] => 690
          [per_12] => 579
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6300 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44