Administracja

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Administracja
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu, jak również w administracji biznesowej oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych.

Administracja

Administracja

Tematyka studiów

Nauka na kierunku administracja ma ugruntować wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Wyrobić w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego, jak również w administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej oraz firmach doradczych i konsultingowych. Poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Studia przygotowują absolwenta do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z szeroko rozumianym procesem administrowania w instytucjach publicznych i niepublicznych. W programie studiów na kierunku administracja przewidziano wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią czy zarządzaniem, co daje absolwentom solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej. W trakcie nauki studenci mają możliwość dokonania wyboru przedmiotów z puli przedmiotów do wyboru zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Program zakłada przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych, a także do współpracy z instytucjami na szczeblu rządowym.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Absolwenci kierunku administracja mogą starać się o zatrudnienie na wielu atrakcyjnych stanowiskach związanych zarówno z instytucjami rządowymi jak i sektorem gospodarki prywatnej oraz organizacjami pożytku publicznego.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • prawoznawstwo
 • historia administracji
 • nauka o administracji
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • prawo gospodarcze publiczne
 • logika prawnicza
 • public relations w administracji
 • socjologia i metody badań socjologicznych
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • prawo pracy
 • prawo urzędnicze
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • prawo ochrony środowiska
 • instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • system ochrony praw człowieka

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
                  
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4600 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2530 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 529 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 452 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4500 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2475 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 443 zł