Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DP/2023

ZAMAWIAJĄCY:
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 59, NIP 5252208719, REGON 017280390

Zapytanie finansowane jest z Dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów, którego opis stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części:
część 1: 27” monitor na biurko do wideokonferencji – 15 szt.;
część 2: Zestaw komputerowy z monitorem interaktywnym – 12 szt.;
część 3: Komputer – 2 szt.;
część 4: Flipchart interaktywny – 1 szt.;
część 5: Laptop z interaktywnym monitorem typ 1 – 4 szt.;
część 6: Laptop z interaktywnym monitorem typ 2 – 1szt.;
część 7: Komputer z monitorem – 1szt.;
część 8: Tablet Apple – 6 szt.;
część 9: Tablet – 5 szt.;
część 10: Niszczarka – 1 szt.;
część 11: Mysz ergometryczna – pionowa – 5 szt.;
część 12: Żelowa podkładka pod mysz – 6 szt.;
część 13: Podkładka pod klawiatury – 6 szt.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

Termin realizacji: do 20.12.2023 r.

Kod CPV:
30200000-1: Urządzenia komputerowe
32322000-6: Urządzenia multimedialne

WYMAGANIA/WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Typ wymagania:
Lista dokumentów/oświadczeń
Opis wymagania:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest złożyć:
1. formularz ofertowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia; formularz winien zawierać w szczególności:

a) wskazanie nazwy/modelu oferowanych rzeczy;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym;
c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2. wydruk testów Passmark.

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym oferowaną cenę za część zamówienia, na którą składa ofertę.

Typ wymagania: Dodatkowe warunki udziału
Opis wymagania:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy:
1. nie są powiązani z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena:
waga 100%
W tym kryterium zamawiający będzie oceniał cenę brutto za dostawę danej części przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę danej części, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: najniższa cena / cena badanej oferty × 100. Każda z ofert częściowych będzie rozpatrywana niezależnie.
Cena winna zawierać wszystkie koszty, składniki i podatki niezbędne do wykonania zamówienia i przewidziane przepisami prawa. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

POZOSTAŁE
Warunki zmiany umowy
Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

1. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;
2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy –na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy dotacji;
3. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a. działania siły wyższej w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
b. opóźnień spowodowanych przez zamawiającego, o okres tego opóźnienia;
c. zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu zamówienia, wchodzących w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
d. innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności, mających wpływ na termin realizacji zamówienia, o których strony nie wiedziały w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

4. wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec);
5. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia;
6. zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwiązań obowiązujących w dniu podpisania umowy;
7. otrzymania decyzji jednostki finansującej zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany;
8. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 59, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Z inspektorem danych osobowych można się skontaktować pod e-mail: s.jablonska@vizja.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 59.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przekazania ww. informacji osobom, których dane Pani/Pan podała/podał.

INFORMACJE DODATKOWE
Termin składania ofert:
do dnia 06.12.2023 r.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: dotacjapodmiotowa@vizja.pl
2. W tytule e-maila należy wpisać: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów”.
3. Oferty złożone w postaci pliku zapisanego w formacie niemożliwym do odczytu przez Zamawiającego zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zrobi to przed terminem składania ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:

a) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa powyżej;
b) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;
c) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
d) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
e) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
f) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Pozostałe informacje
Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
c) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
d) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) wezwania Wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
b) wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
c) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
d) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
e) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
f) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załączniki do pobrania

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia