Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

AEH zaprasza do udziału w projekcie MNiSW pt.: „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności

 

Celem projektu jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych.

Okres realizacji zadań przewidzianych projekcie nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

1) 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę;

2) 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek

 

AEH otwiera rekrutację studentów i studentek do niniejszego konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów i studentek spełniających łącznie następujące warunki:

1) jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich AEH. Dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty;

2) posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);

3) posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach.

4) w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

 

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres granty@vizja.pl w terminie do 26 maja 2024 r.

Za prawidłowe zgłoszenie traktowane będzie złożenie trzech dokumentów:

– tytuł i krótki opis projektu i sposób jego realizacji, główne założenia i cel projektu oraz informacje nt. rangi konkursu, zawodów, konferencji w środowisku międzynarodowym (maksymalny limit 300 słów)

– cv studenta/studentki (zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 3: Zaproszenie Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

przedstawienie pozytywnej opinii opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach.

O wynikach rekrutacji studenci zostaną powiadomieni w terminie do 29 maja 2024, zaś gotowe  projekty należy przygotować w terminie do 19 czerwca 2024.