Komunikacja społeczna i PR

Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/komunikacja-spoleczna-i-pr/|https://vizja.pl/en|komunikacja-spoleczna-i-pr
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Informacje w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego są na wagę złota. Dlatego wybierając studia na naszym kierunku dowiesz się jak wykorzystać je na swoją korzyść. W ramach specjalności Komunikacja społeczna i PR poznasz zaawansowane metody i techniki zarządzania informacją oraz jej optymalnego prezentowania. Poznasz m.in. od kulis zasady skutecznego marketingu wyborczego, techniki perswazji i manipulacji stosowane w mediach oraz metody wykorzystania eventów i wydarzeń w pracy specjalisty PR.

Ofertę studiów na kierunku Nowe media i public relations spec. Komunikacja społeczna i PR stworzyliśmy dla wszystkich tych, którzy podczas studiów chcą przede wszystkim zdobyć realne umiejętności zawodowe. Wiedzę książkową ograniczamy do niezbędnego minimum. Wysuwamy na pierwszy plan wszystko to, co umożliwi Ci podjęcie wymarzonego zawodu po ukończeniu studiów. Studenci z dyplomem z innych dziedzin mogą rozważyć ten kierunek, czyli Komunikacja społeczna i PR, jako swój plan kariery.

Co możesz robić po studiach?

Po studiach na naszym kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych i PR, agencjach i redakcjach prasowych, działach marketingowych firm lub też rozpocząć swoją własną działalność jako freelancer w nowych mediach.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz uczyć się praktycznych rzeczy, które wykorzystasz w swojej karierze zawodowej.
Masz talent oratorski, który chcesz szlifować, żeby wykorzystać go w najlepszy możliwy sposób.
Uważasz się za osobę medialną, której nie straszna jest praca przed kamerą.

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

Trwają:
2 lata (4 semestry)
Mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu komunikacji społecznej, PR’u oraz nowych mediów. Program studiów obejmuje pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat zarządzania kanałami w mediach społecznościowych, technik wizualizacji informacji, zasad prowadzenia i promocji działalności gospodarczej w nowych mediach, źródeł informacji w mediach czy też technik kreowania wizerunku. Dzięki przemyślanemu programowi studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności, które otworzą przed Tobą wiele ścieżek rozwoju personalnego i zawodowego.

Pierwszy rok studiów

W ramach pierwszego roku studiów przewidziano zajęcia wspólne dla obu ścieżek specjalizacyjnych (Komunikacja społeczna i PR oraz Nowe media). Celem przedmiotów jest przekazanie pogłębionej, podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu dziennikarstwa jak i komunikacji.

Semestr I
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Historia komunikacji masowej 3 W 30/16
Psychologia mediów 3 W 30/16
Nauki o komunikacji i mediach 5 W, Ć 60/32
Prawo i etyka w mediach 3 K 30/16
Media społecznościowe 2 WAR 30/16
Wizualizacja informacji 3 LAB 30/16
Polityka medialna i audiowizualna UE 3 K 30/16
Komunikacja międzykulturowa 3 K 30/16
Dyplomacja publiczna 3 Ć 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Semestr II
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Komunikacja kryzysowa 3 W 30/16
Płeć, media, kultura 3 K 30/16
Globalizacja i glokalizacja 3 WAR 30/16
Biznes w nowych mediach 3 ĆW 30/16
Metody walidacji i wyceny informacji 3 K 30/16
Źródła informacji w mediach 3 WAR 30/16
Wizerunek w mediach 3 WAR 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia do wyboru 7 W, Ć, WAR 90/48

 

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach drugiego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: 

  • Bezpieczeństwo informacyjne lub Przemoc a media; 
  • Komunikacja w zespole lub Umiejętności menedżerskie

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Drugi rok studiów

Począwszy od drugiego roku rozpoczynają się zajęcia dedykowane dla modułu specjalnościowego Komunikacja społeczna i PR, których celem jest ukierunkowanie Ciebie na ścieżkę zawodową specjalisty ds. PR. Wraz z początkiem trzeciego semestru studiów studenci rozpoczynają praktyki zawodowe oraz seminarium dyplomowe, w ramach którego przygotowują pracę magisterską.

Semestr III
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Media obywatelskie – cyfrowy storytelling 3 WAR 30/16
Promocja w nowych mediach 3 K 30/16
Analiza dyskursu medialnego 2 K 30/16
Grafika komputerowa 2 LAB 30/16
Event jako narzędzie PR 3 LAB 45/24
Cyfrowa kultura popularna 3 K 30/16
Zarządzanie cyfrowe 3 K 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Semestr IV
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Techniki perswazji i manipulacji w mediach 3 WAR 30/16
Partycypacja społeczna w smart city 3 K 30/16
Grywalizacja cyfrowa 3 WAR 30/16
Marketing wyborczy 3 WAR 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 6 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Zajęcia do wyboru 3 WAR 30/16

 

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach czwartego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch oferowanych przedmiotów: Komunikacja interpersonalna lub Trening asertywności
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
6500 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
6300 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79