Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Komunikacja społeczna i PR

Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/komunikacja-spoleczna-i-pr/|https://vizja.pl/en|komunikacja-spoleczna-i-pr
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego profesjonalne zarządzanie informacją to umiejętność na wagę złota – zdobądź ją z nami! Studiując na specjalności Komunikacja społeczna i PR w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie zyskasz praktyczną wiedzę na temat technik i metod zarządzania komunikacją, a także prezentowania informacji w przestrzeni publicznej oraz mediach. PR to dziedzina, która wymaga przede wszystkim praktycznych umiejętności i znajomości współczesnych trendów, dlatego w programie studiów ograniczamy wiedzę książkową do minimum, koncentrując się na ciekawych zajęciach praktycznych. Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia (na kierunku związanym z mediami, dziennikarstwem, komunikacją społeczną albo innym) i chcesz zdobyć solidny warsztat specjalisty w zakresie komunikacji społecznej – te studia z pewnością spełnią Twoje oczekiwania.

Program studiów został opracowany tak, by wdrożyć Cię w realne umiejętności zawodowe. Podczas zajęć odbędziesz np. laboratoria z grafiki komputerowej czy zarządzania narzędziami PR, a także warsztaty z marketingu wyborczego, cyfrowego storytellingu, eventów promocyjnych czy nawet grywalizacji cyfrowej. Z nami poznasz od kulis zasady skutecznego marketingu, perswazji medialnej i świadomego kształtowania wizerunku marek oraz osób publicznych. Dzięki cennym praktykom zawodowym zrozumiesz realia branży oraz poznasz potencjalnych pracodawców.

W ramach kierunku Nowe media i public relations prowadzimy też drugą specjalność – zobacz: Nowe media.

Komunikacja społeczna i PR – co możesz robić po tych studiach?

Posiadając praktyczną wiedzę z zakresu kształtowania komunikacji społecznej, możesz liczyć na zatrudnienie w agencjach reklamowych i marketingowych, agencjach PR czy biurach prasowych. Specjalistów z wyksztalceniem kierunkowym w zakresie public relations np. rzeczników prasowych poszukują również instytucje polityczne, kulturalne czy oświatowe. Wiążesz swoją przyszłość z międzynarodową korporacją? Umiejętność zarządzania wizerunkiem firmy wykorzystasz w dziale marketingu, PR albo relacji z klientem. Po studiach na specjalności Komunikacja społeczna i PR w AEH możesz też zostać menedżerem wizerunku znanej marki lub osoby publicznej, ale też skutecznie promować w przestrzeni publicznej własny biznes.

Partnerzy kierunku

Stowarzyszenie mediów lokalnych Tygodnik lokalny Wspólnota News City IAB_Polska DIMAQ

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności kształtowania wizerunku, które rozwiniesz w toku kariery zawodowej.

Masz talent oratorski, który chcesz szlifować i wykorzystać w pracy zawodowej.

Uważasz się za osobę medialną, której niestraszna jest praca przed kamerą.

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia skoncentrowany jest na przedmiotach kierunkowych z zakresu komunikacji społecznej, public relations oraz nowych mediów. Program studiów obejmuje pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat zarządzania kanałami w mediach społecznościowych, technik wizualizacji informacji, zasad prowadzenia i promocji działalności gospodarczej w nowych mediach, a także źródeł informacji medialnych czy technik kreowania wizerunku. Nowoczesny program studiów pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności, które otworzą przed Tobą wiele ścieżek rozwoju personalnego i zawodowego.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W ramach pierwszego roku studiów przewidziano zajęcia kierunkowe, których celem jest przekazanie szerokiej, pogłębionej wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i sztuki dziennikarskiej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Historia powszechna / Kultura i etyka (DW) 5 W 30/16
Psychologia mediów 3 W 30/16
Nauki o komunikacji i mediach 4 W, Ć 60/32
Prawo i etyka w mediach 3 K 30/16
Media społecznościowe 3 WAR 30/16
Wizualizacja informacji 3 LAB 30/16
Polityka medialna i audiowizualna UE 3 K 30/16
Komunikacja międzykulturowa 3 K 30/16
Dyplomacja publiczna 3 Ć 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Komunikacja kryzysowa 3 W 30/16
Płeć, media, kultura 3 K 30/16
Globalizacja i glokalizacja 3 WAR 30/16
Biznes w nowych mediach 3 Ć 30/16
Metody walidacji i wyceny informacji 3 K 30/16
Źródła informacji w mediach 3 WAR 30/16
Wizerunek w mediach 3 WAR 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Komunikacja w zespole / Umiejętności menedżerskie (DW) 2 WAR 30/16
Bezpieczeństwo informacji / Przemoc a media (DW) 5 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; PR – praktyki, SEM – seminarium

W ramach pierwszego i drugiego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach:

  • Historia powszechna lub Kultura i etyka;
  • Bezpieczeństwo informacji lub Przemoc a media;
  • Komunikacja w zespole lub Umiejętności menedżerskie

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku program koncentruje się na przedmiotach modułu specjalnościowego, których celem jest ukierunkowanie Cię na ścieżkę zawodową specjalisty ds. PR. Wraz z początkiem trzeciego semestru, studenci rozpoczynają praktyki zawodowe oraz seminarium dyplomowe, w ramach którego przygotowują pracę magisterską.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Media obywatelskie – cyfrowy storytelling 3 WAR 30/16
Promocja w nowych mediach 2 K 30/16
Analiza dyskursu medialnego 2 K 30/16
Grafika komputerowa 2 LAB 30/16
Event jako narzędzie PR 3 LAB 45/24
Cyfrowa kultura popularna 3 K 30/16
Zarządzanie cyfrowe 3 K 30/16
Język obcy 3 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 2 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Techniki perswazji i manipulacji w mediach 4 WAR 45/24
Partycypacja społeczna w smart city 4 K 30/16
Grywalizacja cyfrowa 3 WAR 45/24
Marketing wyborczy 3 WAR 45/24
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Komunikacja interpersonalna / Trening asertywności (DW) 3 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; PR – praktyki, SEM – seminarium

W ramach czwartego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch oferowanych przedmiotów: Komunikacja interpersonalna lub Trening asertywności.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
II 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
II 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści