Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek studiów:
Zarządzanie
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi/|https://vizja.pl/en|zarzadzanie-zasobami-ludzkimi
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Polityka personalna to jeden z kluczowych elementów wpływających na rozwój firmy i jej sukces w świecie biznesu. Coraz więcej nowoczesnych organizacji ma tego świadomość, dlatego wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów wykształconych w kierunku zarządzania kapitałem ludzkim. Chcesz do nich dołączyć i rozwijać karierę menedżerską w obszarze HR? Te studia gruntownie Cię do tego przygotują, oferując specjalistyczną wiedzę kierunkową, a także rozwój kompetencji niezbędnych do zarządzania kadrą pracowniczą, takich jak umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji czy zdolności mediacyjne i interpersonalne.

Studiując Zarządzanie kapitałem ludzkim w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie poznasz nie tylko kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania, ale też zgłębisz specyfikę najważniejszych procesów personalnych, takich jak rekrutacja, selekcja czy adaptacja pracowników. Zrozumiesz też, na czym polega zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście skutecznego motywowania pracowników, wspierania rozwoju kompetencji czy budowania efektywnego zespołu. Co ważne, po uzyskaniu dyplomu licencjata możesz kontynuować kształcenie w tej dziedzinie na studiach II stopnia oferowanych przez AEH – zobacz np.: Psychologia w zarządzaniu kapitałem ludzkim lub MBA – Zarządzane talentami.

Zarządzanie kapitałem ludzkim – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent tych studiów znajdziesz pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem polityką personalną, obejmującą m.in. procesy rekrutacyjne, obsługę kadrową, wdrażanie i realizację programów motywacyjnych dla pracowników czy planowanie i weryfikację struktury zatrudnienia. Osób o takich kompetencjach nieustannie poszukują działy personalne w różnego typu firmach i instytucjach, a także profesjonalne biura karier, agencje pracy czy firmy zajmujące się doradztwem w dziedzinie HR.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Jesteś osobą komunikatywną i dobrze się czujesz w otoczeniu innych ludzi.

Masz zdolności przywódcze i organizatorskie.

Lubisz ambitne zadania i chcesz być profesjonalnym menadżerem w branży HR.

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata 

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i dyscyplin pokrewnych, dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych organizacji.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które, niezależnie od wybranego kierunku studiów, poszerzają horyzonty myślenia i umożliwiają zrozumienie pojęć oraz podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 w 30/16
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
BHP 0 W 8/4
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 30/16
Podstawy finansów prywatnych i publicznych 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 2 W 30/16
Podstawy rachunkowości 5 W,Ć 60/40
Metody ilościowe – statystyka 5 W,Ć 60/40
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Podstawy arkusza kalkulacyjnego 1 LAB 15/8

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

W drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty kierunkowe, które pozwalają na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania w różnych sferach działalności gospodarczej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zarządzanie kapitałem ludzkim 5 W, Ć 60/40
Finanse przedsiębiorstwa 7 W, Ć 60/40
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
Podstawy marketingu 4 W 30/24
Zachowania organizacyjne 4 W 30/24
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Zarządzanie wiedzą 3 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 6 W,Ć 60/40
Badania marketingowe 5 W,Ć 60/40
Makroekonomia 4 W 30/24
Podstawy public relations 4 W 30/16
Zarządzanie zmianą 3 W 30/24
Zarządzanie jakością 3 W 30/16
Zarządzanie ryzykiem 3 W 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów skupisz się na przedmiotach z zakresu specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim, aby zdobyć specjalistyczne przygotowanie w tym zakresie.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Szkoła praktyków biznesu 1 2 K 24/16
Informatyka w zarządzaniu 3 K 30/16
Dobór pracowników (rekrutacja, selekcja i adaptacja) 5 W, Ć 60/40
Podstawy negocjacji i mediacji 5 W, Ć 60/40
Organizacja i metody pracy 4 K 45/24
Psychologia społeczna 4 K 45/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Szkoła praktyków biznesu 2 2 K 24/16
Finanse zrównoważonego rozwoju / Globalizacja gospodarki (do wyboru) 3 W 30/16
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 7 K 30/24
Systemy motywowania, wynagradzania i oceniania pracowników 5 W, Ć 60/40
Rozwój kariery i szkolenie pracowników 5 W, Ć 60/40
Relacje pracownik-pracodawca 4 K 45/24
Kształtowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego 4 K 45/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
II 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
III 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
II 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
III 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł
II 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
III 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44