Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Jak studiować za darmo w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Na naszej uczelni funkcjonują systemy dofinansowania studentów, które docelowo mogą zaowocować bezpłatnym studiowaniem dla niektórych studentów.

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że po 20 października 2022r. pojawi się Regulamin świadczeń materialnych. Stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, a wraz z nim instrukcja wypełniania wniosków o stypendia. Na ten moment nie składają Państwo żadnych wniosków. Jest na to za wcześnie. Dopiero od 15 października 2022 r. będzie taka możliwość.

Dodatkowo informujemy, że nasi aktywni studenci składając wniosek o stypendium rektora nie muszą mieć zaświadczenia o średniej za poprzedni rok.

Jak studiować za darmo?

Bezpłatne studiowanie w trybie stacjonarnym to standard na uczelniach publicznych, ale studiowanie za darmo niestacjonarnie jest możliwe w AEH. Przede wszystkim należy spełniać określone kryteria dla danego przypadku związanego z osiągnięciami naukowymi, osiągnięciami sportowymi, artystycznymi. Jak również w przypadku obniżonego statusu finansowego, gdzie niski próg dochodów decyduje o przyznaniu stypendium socjalnego. Możliwe jest również studiowanie za darmo, gdy posiadamy orzeczenie o niepełnosprawności. W zależności od stopnia niepełnosprawności, otrzymujemy miesięcznie dofinansowanie, które często bywa wyższe lub zbliżone do czesnego.

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH. Jak studiować za darmo? Na naszej uczelni funkcjonują systemy dofinansowania studentów, które docelowo wspomagają bezpłatne studiowanie.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5. W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora. Wysokość stypendium od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano dla 79 stypendiów, czyli osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Kontakt do biura ds. osób niepełnosprawnych: bos@vizja.pl

Zapomoga

Zapomoga to doraźna pomoc finansowa. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

 

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79

 

Przejdź do treści