Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Doktorat – Jakie dyscypliny? Sprawdź, w jakich dyscyplinach możesz zrobić doktorat w AEH. W szkole doktorskiej, kształcenie doktorantów odbywa się w czterech dyscyplinach.
Korzyści płynące z doktoratu to możliwość nauczania na poziomie uniwersyteckim, publikowania badań i kontynuowania kariery w środowisku akademickim.
Doktorat nie jest dla wszystkich – zajmuje dużo czasu i poświęcenia. Ale jeśli chcesz kontynuować karierę akademicką, ten stopień jest jednym z najważniejszych kroków w twojej podróży akademickiej.

Kształcenie doktorantów w czterech dyscyplinach:

 

szkoła doktorska

NAUKI PRAWNE
PSYCHOLOGIA
EKONOMIA I FINANSE
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

 

Kto może wziąć udział w rekrutacji, aby zrobić doktorat w szkole doktorskiej?

Osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny lub osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym
Osoba, która weźmie udział w konkursie i złoży komplet wymaganych dokumentów do dnia 09 listopada 2022 roku

PLAN KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Plan kształcenia jest taki sam dla wszystkich dyscyplin, czyli (nauki prawne, psychologia, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji). Niemniej konkretne treści programowe oferowane w ramach poszczególnych dyscyplin mogą być odmienne i mogą zmieniać się corocznie.
Plan kształcenia jest rozłożony na cztery lata, czyli (8 semestrów) i jest podzielony na cztery bloki (moduły), w których część zajęć jest realizowana w języku angielskim. Przede wszystkim zajęcia w poszczególnych blokach (modułach) dzielą się na obowiązkowe, do wyboru oraz dodatkowej aktywności własnej, poza tą związaną z indywidualnym planem badawczym.
Zajęcia obowiązkowe (Blok 1 i 2) są podstawą programu kształcenia. Doktoranci są zobowiązani do zaliczenia wszystkich zajęć obowiązkowych i uzyskania z nich 50 punktów ECTS w pełnym cyklu kształcenia.
Zajęcia z obszaru rozwój naukowy (Blok 3) – doktoranci realizują aktywności związane z prezentacją własnego rozwoju naukowego, badawczego i organizacyjnego. W ramach Sesji Naukowej Doktorantów prezentują, w trakcie wspólnego spotkania wszystkich doktorantów, własnych projektów badawczych oraz ich dyskusji z innymi doktorantami i pracownikami naukowym. Prezentowane będą wyniki prowadzonych badań oraz realizowana dyskusja z innymi doktorantami oraz pracownikami naukowymi AEH. W ramach seminarium z dyscypliny prezentują i dyskutują nad wybranymi, najważniejszymi dla danej dyscypliny badaniami i tekstami naukowymi. Z bloku zajęć z obszaru rozwoju naukowego należy uzyskać 10 punktów ECTS w pełnym cyklu kształcenia.
Dodatkowa aktywność własna (Blok 4), to konieczność zaliczenia każdej z aktywności wykazanej w Bloku 4 (pkt. 1- 4 w tabeli 4) planu kształcenia oraz obligatoryjnie kursu z zakresu rozwoju kariery naukowej i kreatywności w nauce (w języku polskim lub angielskim). Realizacja grantu własnego (pkt. 5 w tabeli 4) jest zalecana, z uwzględnieniem możliwości pozyskania grantu przez doktoranta. Za dodatkową aktywność własną nie otrzymuje się punktów ECTS.
Nieujęta w planie kształcenia główna aktywność własna, to przede wszystkim realizacja indywidualnego planu badawczego, będącego podstawą, wymaganej Ustawą, odrębnej oceny śródokresowej.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW (MODUŁÓW) KSZTAŁCENIA

 

BLOK (MODUŁ) 1

UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE

Zajęcia w Bloku 1 (tabela 1) mają umożliwić zdobycie i rozwój umiejętności niezbędnych m.in. do:

  • planowania, przygotowania i rozliczenia założonych planów naukowych i badawczych,
  • przedstawiania wyników badań w publikacjach naukowych i w trakcie wystąpień na konferencjach, sympozjach czy seminariach naukowych w kraju i za granicą,
  • przygotowania wniosków do pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (wnioski o granty badawcze).W ramach tego bloku (modułu) zajęć, doktoranci nabywają wiedzę m.in. z zakresu planowania badań naukowych, pisania akademickiego, także w języku angielskim. Przygotowywania wystąpień konferencyjnych i aplikacji grantowych, etyki w nauce i respektowania własności intelektualnej oraz rzetelności badawczej. W tym bloku realizowana jest również obowiązkowa praktyka dydaktyczna. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, w wymiarze 60 godz. rocznie, czyli łącznie 240 godz. przez cały okres studiów doktorskich.

 

BLOK (MODUŁ) 2

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH I AKTYWNOŚĆ BADAWCZA

Celem zajęć Bloku 2 (tabela 2) jest dostarczenie doktorantom zaawansowanej wiedzy metodologicznej oraz badawczej na temat stosowanych metod, technik, narzędzi badawczych oraz programów wspierających analizę danych wykorzystywanych w postępowaniu badawczym. Wśród zajęć znajdują się kursy z zakresu metodologii i planowania badań oraz analizy danych ilościowych i jakościowych. Obowiązkowe są również seminaria doktorskie (konsultacje z opiekunem naukowym, analiza postępów). Ich liczba i terminy spotkań ustala opiekun naukowy (promotora) doktoranta/doktorantki.

W ramach „Seminarium doktorskiego – analiza postępów”, pod koniec drugiego semestru kształcenia, ale nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia procesu kształcenia, doktoranci muszą przedstawić indywidualny plan badawczy (uzgodniony z opiekunem naukowym), który może być przedmiotem dyskusji na otwartym posiedzeniu rady naukowej dyscypliny, a także harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej.

BLOK (MODUŁ) 3

ROZWÓJ NAUKOWY

Zajęcia z Bloku 3 są zajęciami realizowanymi w ramach ścieżki rozwoju naukowo-badawczego doktoranta.  Doktoranci prezentują i dyskutują nad własnymi i cudzymi osiągnieciami naukowymi i badawczymi. Doktoranci muszą zaliczyć daną aktywność w każdym ze wskazanych semestrów (tabela 3). W przypadku zajęć wspólnych zaliczenie dotyczy aktywności własnej oraz aktywności wspólnej (dyskusje akademickie).

 

DOKTORAT Z PRAWA

Doktorat z prawa oznacza stopień doktora nauk prawnych, przyznawany kandydatowi, który pomyślnie ukończył wszystkie wymagania dla tego stopnia. Doktor nauk prawnych nie jest stopniem zawodowym. Nie nadaje żadnych kwalifikacji prawniczych i nie daje uprawnień zawodowych do wykonywania zawodu prawnika. Doktor nauk prawnych bez aplikacji może zdać egzamin zawodowy uprawniający do zawodu.

Doktorat z prawa warto również zrobić, jeśli chcesz zrobić karierę jako badacz akademicki lub wykładowca. A także, jeśli chcesz pracować dla rządu lub instytucji międzynarodowych, takich jak UNESCO, UNICEF itp.

DOKTORAT Z PSYCHOLOGII

Doktorat z psychologii jest stopniem doktora i warto go zrobić dla tych, którzy są zainteresowani badaniem ludzkiego umysłu. Studia doktoranckie, a w rezultacie doktorat z psychologii dają możliwość zbadania własnych zainteresowań i umiejętności, a także nauczenia się, jak korzystać z teorii i metod psychologicznych.

DOKTORAT Z EKONOMII I FINANSÓW

Studia doktoranckie z ekonomii są trzyletnie. Pierwszy rok poświęcisz badaniom naukowym, drugi i trzeci rok pracy dyplomowej. Doktorat z ekonomii i finansów jest bardzo wymagający. Zajmuje dużo czasu i wysiłku. Ale to jest tego warte! Doktorat z ekonomii i finansów może dać ci świetną karierę, dobre wynagrodzenie, stabilność pracy i wiele innych korzyści.

DOKTORAT Z NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Stopień doktora nauk politycznych i administracji to stopień doktora przyznawany studentom, którzy ukończyli studia doktoranckie z zakresu nauk politycznych (politologii) i administracji. Program składa się z trzech etapów: przygotowawczego, rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej. Aby kwalifikować się do tego kursu, musisz spełnić określone wymagania. Powinieneś mieć tytuł magistra lub równoważny i powinieneś biegle władać językiem angielskim.
więcej informacji

Przejdź do treści