Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Zmiana uczelni na Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, oprócz dobrej organizacji pracy uczelni, umożliwia studentom kontynuację studiów na przystępnych warunkach.

Przenieś swoje studia na AEH – Złóż wniosek online 

Studenci, którzy zdecydują się wznowić studia na AEH, zostaną zwolnieni z opłat za wpisowe. Otrzymają również 10% zniżki na czesne w pierwszym roku ponownego przyjęcia. Zapewniamy również indywidualne podejście do różnic programowych.

O przyjęcie na studia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie poprzez przeniesienie z uczelni zagranicznej może ubiegać się:

1. student będący obywatelem polskim
2. student będący obywatelem Ukrainy.

Ad 2. Warunkiem jest legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kandydaci, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Dodatkowo, którzy z powodu działań wojennych nie są w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów. Wydanych przez uczelnię na terenie Ukrainy,  dokumentów potwierdzających część lub całość dotychczasowego przebiegu studiów. Czyli bez przedstawienia dokumentów poświadczających w całości lub w części dotychczasowe okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe.

Przeniesienie z innej uczelni

zmiana uczelni

zmiana uczelni na AEH

wniosek online 

Osoby, o których mowa składają do właściwego dziekana studiów w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wniosek o przyjęcie na studia. Osoby te również składają oświadczenie, że w dniu 24 lutego 2022 roku studiowały na określonym roku studiów. Oświadczają o kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

Zmiana-uczelni-na-AEH-w-Warszawie załącznik 1
Do wniosku należy dołączyć wszelkie materiały lub dokumenty poświadczające status studenta. Czyli np. kopia legitymacji studenckiej, kopie wcześniejszych zaświadczeń, decyzji o przyjęciu na studia itp. Dotychczasowy przebieg studiów, czyli np. wydruki z informacją o programie studiów. Mogą to być również wydruki z elektronicznego systemu uczelni z informacją o zaliczonych przedmiotach i ocenach. Można również dostarczyć kopie indeksu studenckiego o ile wnioskodawca jest w ich posiadaniu.

W przypadku uznania przez dziekana wniosku za niekompletny wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania skierowanego na adres wskazany we wniosku, dokonać jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Zmiana uczelni na AEH

dokumenty 

Udokumentowane okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe będą podlegały uznaniu według zasad stosowanych dotychczas dla postępowania w sprawie przyjęcia na studia poprzez przeniesienie z innej uczelni. Dotyczy również uczelni zagranicznej, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jak również postanowienia Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przyjęcia na studia w drodze przeniesienia się z innej uczelni oraz zasad dotyczących przeniesienia do innej uczelni.


Przeniesienie z innej uczelni

Komisja

Nieudokumentowane okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe będą podlegały uznaniu w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dokonywanej przez powołane do tego komisje.

Komisję weryfikującą efekty uczenia się, odrębną dla każdego kierunku studiów, powołuje dziekan i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzą nie mniej niż trzy osoby, w tym co najmniej dwóch nauczycieli akademickich będących pracownikami Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.