Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Instytut Własności Intelektualnej i Prawa Medycznego

Do zadań Instytutu należy:

 • Realizacja projektów badawczych z zakresu własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:
  • prawa autorskiego i praw pokrewnych
  • prawa radiofonii i telewizji
  • prawa prasowego
  • praw i obowiązków dziennikarzy
  • prawo własności przemysłowej
  • prawa reklamy
  • prawa filmowego
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • wolności badań naukowych,
  • wolności słowa i ekspresji artystycznej,
  • wolności prasy i innych środków społecznego przekazu
  • prawa UE i międzynarodowego powszechnego w dziedzinie własności intelektualnej
 • Realizacja projektów badawczych z zakresu prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:
  • dostępu do zawodu i zasady jego wykonywania
  • odpowiedzialności zawodowej
  • błędów w sztuce lekarskiej
  • polityki zdrowotnej
  • prawa farmaceutycznego
 • Organizacja sympozjów i konferencji naukowych oraz wydawanie publikacji naukowych w zakresie objętym działaniami badawczymi Instytutu.
 • Organizacja spotkań z wybitnymi przedstawicielami nauki oraz praktyki z zakresu działań badawczych Instytutu
 •  Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, instytutami badawczymi, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, które mają na celu ochronę własności intelektualnej bądź zajmują się problematyką ochrony zdrowia.
 •  Prowadzenie edukacji w zakresie własności intelektualnej oraz prawa medycznego
 •  Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, mającymi podobne zadania, w celu wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk.
 •  Organizacja studiów podyplomowych w zakresie własności intelektualnej oraz prawa medycznego
 •  Organizacja szkoleń i kursów związanych ze zwiększaniem kompetencji z zakresu własności intelektualnej oraz prawa medycznego

W dniu 5 grudnia 2022 r. Instytut zorganizował Sympozjum naukowe pt. Roszczenie informacyjne w prawie autorskim i prawach pokrewnych, będące spotkaniem ogólnopolskim badaczy, zajmujących się prawem autorskim. W spotkaniu tym wzięli udział: prof. dr hab. Jan Błeszyński (em. prof. UW i UKSW), prof. dr hab. Ryszard Skubisz (UMCS), prof. dr hab. Dorota Sokołowska (em. prof. USz); prof. dr hab. Adrian Niewęgłowski (UMCS), prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL), dr hab. Ksenia Kakareko (UW) oraz liczne grono praktyków reprezentujących organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.

Kierownictwo Instytutu:
Jacek Sobczak – prof. dr hab. nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Profesor na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Autor licznych monografii i artykułów z zakresu prawa autorskiego, prasowego, i ochrony własności intelektualnej, a także prawa cywilnego, konstytucyjnego i administracyjnego, praw człowieka, prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej. W dorobku posiada 34 książki, 30 książek, których był redaktorem lub współredaktorem, 396 rozdziałów w książkach, 174 artykuły w czasopismach naukowych, 95 recenzji w zakreślonym obszarze tematycznym.

Sędzia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, obecnie w stanie spoczynku. Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Redaktor naczelny czasopisma „Themis Polska Nova”, zastępca redaktora naczelnego „Medycznej Wokandy”, członek Rady Naukowej „Cybersecurity and Law”, od 2012 r. członek Rady Naukowej „Nowej Polityki Wschodniej”, od 2013 r. członkiem Rady Naukowej „Studiów Orientalnych”, od 2016 r. członek Rady serii „Biblioteka Wschodu”, od 2015 r. przewodniczącym Rady Naukowej wydawnictwa „Silva Rerum”. Był promotorem w 68 zakończonych przewodach doktorskich, recenzentem w 98 przewodach doktorskich, 49 habilitacyjnych i 37 przewodach o nadanie tytułu profesora.
ORCID: 0000-0002-2231-8824;

Kontakt: j.sobczak@vizja.pl

 

Działalność Instytutu Własności Intelektualnej i Prawa Medycznego w latach 2023/2024

W ramach Instytutu Własności Intelektualnej i Prawa Medycznego swoje badania prowadzą dr Przemysław Wasylik (adiunkt AEH) oraz mgr Kamil Kapla (doktorant AEH).

Stałymi współpracownikami Instytutu są: prof. ucz. dr hab. Ksenia Kakareko (UW); prof. ucz. dr hab. Bartosz Hordecki (UAM); prof. ucz. dr hab. Mateusz M. Bieczyński (UAP); prof. dr hab. Monika Urbaniak (UMP); prof. ucz. dr hab. Bogusław Przywora (UJD); prof. ucz. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL); prof. ucz. dr hab. Maria Gołda (UAM); prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ); prof. ucz. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa (UMK) oraz dr Michał Laskowski (SN); dr Paulina Wiśniewska (Wydawnictwo Silva Rerum); dr Andrzej Malicki (ORA we Wrocławiu); dr Mikołaj Tyrchan (WSA w Poznaniu); dr Michał Czerniawski (Parlament Europejski); dr Adas Jakubauskas (Mykolas Romeris University); dr Daria Bieńkowska (UPSl); dr Joanna Buchalska (ALK).

W roku 2023 r. Instytut Własności Intelektualnej i Prawa Medycznego był współorganizatorem wielu konferencji naukowych, a mianowicie:

 • 2-3 marca – ogólnopolskiej konferencji Wybory i prawo wyborcze. Standardy, gwarancje, praktyka, zorganizowanej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
 • 16 marca – międzynarodowej konferencji Cybersecurity threats – Russian aggression against Ukraine and disinformation, zorganizowanej m.in. wraz z War Studies University in Warsaw; Academic Center for Cybersecurity Policy;
 • 27 kwietnia – międzynarodowej konferencji Prawna kwalifikacja mowy nienawiści – krajowe i europejskie uwarunkowania normatywne, społeczne i obyczajowe nadużycia wolności wypowiedzi, zorganizowanej z Centrum Badań Polityki Europejskiej.
 • 18-19 maja – ogólnopolskiej konferencji Likwidacja czy reforma? Media publiczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, zorganizowanej z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • 28 maja – Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Funeralnej, zorganizowanej wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym
 • 22-23 czerwca – ogólnopolskiej konferencji Lepsze prawo, lepsza Polska, zorganizowanej z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego; Uczelnią Łazarskiego w Warszawie – Centrum Badań Procesu Legislacyjnego; Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • 14 września – III Międzynarodowej Konferencji Środki społecznego przekazu – od deregulacji do ponownej regulacji, zorganizowanej wspólnie z Akademią Sztuki Wojennej; Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; Polskim Towarzystwem Naukowe Prawa Prasowego; Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa – w siedzibie AEH.
 • 25 października – ogólnopolskiej konferencji Cmentarze w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian, zorganizowanej wspólnie z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie;

W roku 2024 r. Instytut Własności Intelektualnej i Prawa Medycznego był współorganizatorem następujących konferencji naukowych:

 • 9 stycznia – ogólnopolskiej konferencji Opłaty kompensujące skutki zwielokrotniania utworów dla twórców i artystów wykonawców w ramach własnego użytku osobistego (art. 20 p.a.p.p.) w świetle nowych technologii, zorganizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Artystów Wykonawców SAWP, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Związkiem Artystów Wykonawców STOART;
 • 28-29 lutego – ogólnopolskiej konferencji Wybory i prawo wyborcze. Wymiar europejski, krajowy i samorządowy, zorganizowanej wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Niezależnie od udziału w tych konferencjach, dyrektor instytutu i pozostali badacze uczestniczyli w innych licznych konferencjach, sympozjach i spotkaniach naukowych, wygłaszając w ich trakcie referaty.

Instytut Własności Intelektualnej i Prawa Medycznego organizował co miesięczne spotkania naukowe badaczy związanych stałą współpracą z Instytutem formie stacjonarnej i zdalnej. W trakcie tych spotkań prezentowane były wyniki badań osób związanych z instytutem, w tym także tych którzy przygotowują prace doktorskie bądź habilitacyjne, wchodzące w zakres obszaru badań Instytutu.

Przejdź do treści