Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Instytut Własności Intelektualnej i Prawa Medycznego

Do zadań Instytutu należy:

 • Realizacja projektów badawczych z zakresu własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:
  • prawa autorskiego i praw pokrewnych
  • prawa radiofonii i telewizji
  • prawa prasowego
  • praw i obowiązków dziennikarzy
  • prawo własności przemysłowej
  • prawa reklamy
  • prawa filmowego
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • wolności badań naukowych,
  • wolności słowa i ekspresji artystycznej,
  • wolności prasy i innych środków społecznego przekazu
  • prawa UE i międzynarodowego powszechnego w dziedzinie własności intelektualnej
 • Realizacja projektów badawczych z zakresu prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:
  • dostępu do zawodu i zasady jego wykonywania
  • odpowiedzialności zawodowej
  • błędów w sztuce lekarskiej
  • polityki zdrowotnej
  • prawa farmaceutycznego
 • Organizacja sympozjów i konferencji naukowych oraz wydawanie publikacji naukowych w zakresie objętym działaniami badawczymi Instytutu.
 • Organizacja spotkań z wybitnymi przedstawicielami nauki oraz praktyki z zakresu działań badawczych Instytutu
 •  Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, instytutami badawczymi, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, które mają na celu ochronę własności intelektualnej bądź zajmują się problematyką ochrony zdrowia.
 •  Prowadzenie edukacji w zakresie własności intelektualnej oraz prawa medycznego
 •  Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, mającymi podobne zadania, w celu wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk.
 •  Organizacja studiów podyplomowych w zakresie własności intelektualnej oraz prawa medycznego
 •  Organizacja szkoleń i kursów związanych ze zwiększaniem kompetencji z zakresu własności intelektualnej oraz prawa medycznego

W dniu 5 grudnia 2022 r. Instytut zorganizował Sympozjum naukowe pt. Roszczenie informacyjne w prawie autorskim i prawach pokrewnych, będące spotkaniem ogólnopolskim badaczy, zajmujących się prawem autorskim. W spotkaniu tym wzięli udział: prof. dr hab. Jan Błeszyński (em. prof. UW i UKSW), prof. dr hab. Ryszard Skubisz (UMCS), prof. dr hab. Dorota Sokołowska (em. prof. USz); prof. dr hab. Adrian Niewęgłowski (UMCS), prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL), dr hab. Ksenia Kakareko (UW) oraz liczne grono praktyków reprezentujących organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.

Kierownictwo Instytutu:
Jacek Sobczak – prof. dr hab. nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Profesor na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Autor licznych monografii i artykułów z zakresu prawa autorskiego, prasowego, i ochrony własności intelektualnej, a także prawa cywilnego, konstytucyjnego i administracyjnego, praw człowieka, prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej. W dorobku posiada 34 książki, 30 książek, których był redaktorem lub współredaktorem, 396 rozdziałów w książkach, 174 artykuły w czasopismach naukowych, 95 recenzji w zakreślonym obszarze tematycznym.

Sędzia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, obecnie w stanie spoczynku. Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Redaktor naczelny czasopisma „Themis Polska Nova”, zastępca redaktora naczelnego „Medycznej Wokandy”, członek Rady Naukowej „Cybersecurity and Law”, od 2012 r. członek Rady Naukowej „Nowej Polityki Wschodniej”, od 2013 r. członkiem Rady Naukowej „Studiów Orientalnych”, od 2016 r. członek Rady serii „Biblioteka Wschodu”, od 2015 r. przewodniczącym Rady Naukowej wydawnictwa „Silva Rerum”. Był promotorem w 66 zakończonych przewodów doktorskich, recenzentem w 91 przewodach doktorskich, 47 habilitacyjnych i 34 przewodach o nadanie tytułu profesora.
ORCID: 0000-0002-2231-8824;

Kontakt: j.sobczak@vizja.pl