prof. AEH dr hab. Simone Dalla Bella

ORCID: 0000-0001-9813-7408
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2010-10-19 Doktor habilitowany Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Granty

Data projektu: 2007-01-01 - 2008-01-01
Kierownik: Simone Dalla Bella
Wykonawcy: Simone Dalla Bella
Proponowany projekt dotyczy umiejętności wykonania wokalnego u osób bez wykształcenia muzycznego, w szczególności u osób bez słuchu muzycznego. Ogólny problem badawczy brzmi: Jakie są właściwości wykonania wokalnego osób bez wykształcenia muzycznego, a zwłaszcza osób bez słuchu muzycznego? Czy niepoprawne śpiewanie wynika z nieprawidłowej percepcji muzyki? Według naszej wiedzy ten problem nie był wcześniej systematycznie badany. We wcześniejszych pracach (Dalia Bella, Giguere, i Peretz, w druku, Journal of The Acoustical Society of America) można znaleźć dane wskazujące na to, że na ogół osoby bez wykształcenia muzycznego śpiewają stosunkowo poprawnie. Natomiast niewielka liczba osób wykazuje poważne trudności ze śpiewaniem. Cele projektu są następujące: 1) Szczegółowe badanie poprawności śpiewania osób bez wykształcenia muzycznego; 2) Analiza percepcji muzycznej osób niepoprawnie śpiewających.
Zdolności muzyczne człowieka wydają się wrodzone. Przed końcem pierwszego roku życia niemowlęta wykazują zaskakujące umiejętności muzyczne (np. Trehub, 2001). Zdolności te rozwijane w niemowlęctwie i w dzieciństwie, prowadzą do doskonałych osiągnięć w zakresie percepcji oraz wykonania muzycznego (np. śpiewania) u dorosłych. Podobną sytuację obserwuje się w rozwoju języka, gdzie elementarne umiejętności językowe pojawiające się bardzo wcześnie (np. imitacja intonacji językowej rodziców) są podstawą rozwoju dorosłego języka. Jednakże, nieliczna grupa osób nie jest w stanie rozwijać prawidłowych zdolności muzycznych (osoby bez słuchu muzycznego). Brak słuchu muzycznego to deficyt, który trwa do końca życia i występuje bez konieczności pojawiania się deficytów intelektualnych, pamięciowych oraz językowych. Ocenia się, że około 4% populacji nie ma słuchu muzycznego. Znaczący jest fakt, że brak słuchu muzycznego jest bardzo często kojarzony z niepoprawnym śpiewaniem. Tymczasem większość badań nad słuchem muzycznym przeprowadzona do tej pory dotyczyła głównie percepcji muzyki (np. percepcji wysokości). Ponadto na temat zdolności do wykonania wokalnego osób bez wykształcenia muzycznego niewiele wiadomo. W proponowanym projekcie chcielibyśmy zbadać zdolności wykonania wokalnego osób bez wykształcenia muzycznego, skupiając się na osobach niepoprawnie śpiewających (wykazujących brak słuchu muzycznego).
Głównym celem proponowanego projektu jest przeprowadzenie badania poprawności śpiewania u osób bez wykształcenia muzycznego. Ze względu na brak w literaturze norm wykonania wokalnego osób bez wykształcenia muzycznego pierwszy etap badania będzie dotyczył opracowania i normalizowania Baterii Testów na Śpiewanie oraz określenia kryteriów, aby znaleźć osoby niepoprawnie śpiewające. Drugi etap projektu będzie miał na celu badanie percepcji osób klasyfikowanych jako niepoprawnie śpiewające.
Wiedza zdobyta w tym projekcie może przynieść dalekosiężne korzyści. Z teoretycznego punktu widzenia pozwoli na rozwinięcie istniejących modeli poznawczych percepcji i wykonywania muzyki. Na przykład nowoczesny model proponowany przez Peretz i Colthearta (2003) na podstawie badań pacjentów z uszkodzeniem mózgu skupia się przede wszystkim na procesach percepcyjnych angażujących analizę wysokości i rytmu muzycznego oraz pamięci. Procesy angażowane w wykonanie wokalne są w niewielkim stopniu opisane w tym modelu ze względu na niewielką liczbę badań przeprowadzonych na ten temat. Z tego powodu zdobyta wiedza pozwoli na udoskonalenie istniejącego modelu Peretz i Colthearta (2003), wyjaśniając związki pomiędzy percepcją a wykonaniem muzyki oraz wskazując mechanizmy zaangażowane w śpiewanie. Ponadto, ponieważ proponowane badania dotyczą zjawiska niepoprawnego śpiewania wniosą wkład do ogólnej teorii zaburzeń procesów uczenia się. Z praktycznego punku widzenia uzyskane wyniki posłużą jako „normy umiejętności śpiewania” u dorosłych i w kolejnych pracach zostaną użyte do oceny deficytów w zakresie śpiewania, na przy¬kład u pacjentów z uszkodzeniem mózgu. Ponadto uzyskana wiedza powinna dostarczyć potencjału, który mógłby być zastosowany na polu edukacji muzycznej, muzykoterapii, i rehabilitacji różnych umiejętności (np. języka) za pomocą wykonania wokalnego (np. przy użyciu Melodie Intonation Therapy).
Data projektu: 2007-01-02 - 2007-12-31
Kierownik: Simone Dalla Bella
Wykonawcy: Simone Dalla Bella
Głównym celem współpracy pomiędzy Katedrą Psychologii Poznawczej WSFiZ w Warszawie (Polska) i Zakładem Psychologii Université de Lille III (Francja) było wyjaśnienie procesów zaangażowanych w synchronizację senso-motoryczną oraz jej podstaw neuronalnych. Tematem badań stanowił w szczególności udział jąder podstawy oraz móżdżku w synchronizacji razem z bodźcami słuchowymi. Aby rzucić światło na procesy zaangażowane w synchronizację z bodźcami słuchowymi (np. muzycznymi i nie-muzycznymi) przeprowadzono badania nad synchronizacją przy użyciu zadań wystukiwania u dwóch populacji pacjentów z chorobą Parkinsona. Pacjenci byli testowani w Université de Lille III (Lille, Francja) i w szpitalu „La Salpetrière” (Paryż, Francja) gdzie pracuje Prof. Sèverine Samson. Umiejętność pacjentów do synchronizacji z bodźcami słuchowymi została przetestowana przy użyciu baterii testów opracowanej niedawno w laboratorium Prof. Dalla Belli w WSFiZ w Warszawie. Wspomnianą baterię stosowano ostatnio z sukcesami u pacjentów z chorobą Parkinsona (Laskowska, Dalla Bella, i współ., 2006). Bateria składa się z (a) testów synchronizacji i z (b) testów percepcji czasu (testów percepcji anisochronii). W testach synchronizacji zadanie badanych polega na wystukiwaniu palcem wskazującym ręki dominującej zgodnie z sekwencją bodźców słuchowych (np. metronomu), z muzyką, oraz z szumem z amplitudą modulowaną według dźwięku muzyki (ang. amplitude-modulated noise). W zadaniach percepcji czasu badani są proszeni o wykrywanie anisochronii wśród elementów prezentowanej sekwencji 8 dźwięków lub w krótkim utworze muzycznym. Ponieważ zadania synchronizacji zawierają bodźce muzyczne oraz nie-muzyczne bateria pozwala na wnioskowanie, czy deficyt synchronizacji stanowi ogólny deficyt czy też specyficzny deficyt dotyczący wyłącznie jednej kategorii bodźców słuchowych, jak jest to sugerowane przez ostatnie badania (Laskowska, Dalla Bella, i współ., 2006). Planowana współpraca dotyczyła w szczególności wymiany wiedzy naukowej, technologii oraz personelu pomiędzy zaangażowanymi ośrodkami naukowymi w Europie. Prowadziła także do budowania europejskiej współpracy badawczej na wysokim poziomie naukowym, która będzie wzmacniała obszar badań europejskich (ang. European research area) w naszej dziedzinie.
Data projektu: 2007-03-01 - 2009-03-31
Kierownik: Simone Dalla Bella
Wykonawcy: Simone Dalla Bella
Śpiewanie jest uniwersalną formą ekspresji wokalnej, która wykracza poza miejsca i kultury. Impuls do śpiewania jest prawdopodobnie zakorzeniony w powszechności matczynego śpiewu, czego rezultat stanowią wczesne umiejętności wokalne niemowląt. Co więcej, śpiew jawi się jako naturalna zdolność u większości ludzi. Jednakże, zdarzają się wyjątki. Od 4 do 10 % dorosłej populacji nie jest zdolna do poprawnego śpiewania. Te osoby są powszechnie zwane „tone deaf” i cierpią przez całe życie na trudności związane z przetwarzaniem muzyki, pomimo normalnych zdolności intelektualnych, pamięciowych i językowych.Celem tego projektu było kontynuowanie owocnej współpracy zainicjowanej pomiędzy Dr Isabelle Peretz (International Laboratory for Brain, Music and Sound Research (BRAMS), i Department of Psychology, University of Montreal, Montreal, Canada) oraz Dr Simone Dalla Bella ( oraz Dr Simone Dalla Bella (Katedra Psychologii Poznawczej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Projekt był realizowany wspólnie w Kanadzie i w Polsce. Propozycja badań skupiała się na ocenie zdolności do śpiewania ze szczególną uwagą dotyczącą nieprawidłowego śpiewania. Pytania adresowane do tego projektu były następujące: 1) Jaka jest natura i zakres nieprawidłowego śpiewania u dzici?; 2) Czy nieprawidłowe śpiewanie jest wynikiem uszkodzonej percepcji?; 3) W jakim stopniu ten deficyt może być skorygowany poprzez odpowiedni trening wokalny? Uzyskane wyniki stały się przedmiotami dwóch międzynarodowych publikacji (Tremblay-Champoux i in., 2010; Lebrun i in., złożony do druku).
Data projektu: 2007-12-01 - 2008-12-01
Kierownik: Simone Dalla Bella
Wykonawcy: Simone Dalla Bella
Zdolność do synchronizowania z zewnętrznymi bodźcami słuchowymi (np. z mową lub z muzyką) jest ważną funkcją umysłową, która bardzo prawdopodobnie posiada podstawy biologiczne. Mechanizmy umysłowe angażowane w synchronizację w przypadku zadania wystukiwania taktu zostały opisane w literaturze dość szczegółowo. Natomiast do wyjaśnienia pozostaje, czy procesy angażowane w synchronizację są specyficzne dla pewnego rodzaju bodźców (np. dla muzyki) czy są wspólnymi mechanizmami. Bardzo często w badaniach nad synchronizacją sensomotoryczną rejestruje się chwile, w których pojawia się stuknięcie palcem lub ręką. W ostatnich latach jednak badacze rozszerzyli swoje zainteresowania na przebieg ruchu oraz właściwościami kinematyczne ruchu periodycznego (np. zmiany prędkości i przyśpieszenia) (np. Spencer&lvry,2005). W tym samym kierunku planujemy badania nad właściwościami kinematycznymi ruchu w przypadku synchronizacji z bodźcami muzycznymi i niemuzycznymi. Badania te zmierzają do wyjaśnienia mechanizmów angażowanych w synchronizację oraz rozwijanie lepszych metod rehabilitacji funkcji motorycznych u pacjentów z deficytami motorycznymi. (np. patrz Thaut et al., 2001).
Badania dotyczące synchronizacji sensomotorycznej to obecnie jeden z głównych nurtów badań z zakresu psychologii muzyki. Wykorzystywanie metody rejestracji i analizy ruchu stanowi najnowocześniejszą metodę stosowaną w tej dziedzinie. W swojej pracy prof. S. Dalla Bella miał już okazję brać udział w projektach badawczych wykorzystujących tę metodę, ale realizowanych w innych laboratoriach o światowej sławie. Katedra Psychologii Poznawczej WSFiZ została ostatnio wyposażona w aparaturę, dzięki której możliwa jest rejestracja trajektorii ruchu. W związku z tym istnieje niepowtarzalna szansa, aby planowane przez nas badania wykonać na naszej Uczelni samodzielnie. Rezultaty takich badań zwykle publikowane są w naukowych czasopismach o bardzo wysokich standardach. Tym samym uzyskane wyniki pozwolą nie tylko włożyć wkład w rozwój badań dotyczących procesów poznawczych, ale także na szeroką promocję Uczelni zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Zdolność do synchronizowania będzie badana w zadaniach polegających na wybijaniu taktu palcem lub ręką (ang. tapping task). Prezentowane będą dźwięki, a zadaniem osób badanych będzie wybijanie taktu zgodnie z sekwencjami słyszanych bodźców. Jednocześnie wprowadzone zostaną odpowiednie manipulacje eksperymentalne: zmiana tempa, zmiana regularności synchronizacji (wykorzystując paradygmat interferencji dystraktorów). Ruch wykonywany w trakcie badania będzie rejestrowany za pomocą systemu do rejestracji ruchów (markery umieszczone na kończynie). Analiza zebranych danych zostanie przeprowadzona za pomocą metody funkcjonalnej analizy danych (Functional Data Analysis, np. Ramsey & Silverman, 2002).
Zgodnie z wynikami wcześniejszych badań Balasubramaniam’a (2006, Motor control and learning edited by Mark L. Latash and Francis Lestienne.) oczekujemy, iż czasowość powtarzanych ruchów będzie mieć związek z właściwościami trajektorii ruchu. Mianowicie precyzja w synchronizacji sensomotorycznej powinna łączyć się z amplitudą ruchu oraz ze zmianami w prędkości i przyspieszeniu trajektorii ruchu obserwowanych przed lub po momencie wykonania stuknięcia.
Data projektu: 2008-11-01 - 2009-11-01
Kierownik: Simone Dalla Bella
Wykonawcy: Simone Dalla Bella
Celem proponowanego projektu jest prowadzenie badań nad nadzwyczajnymi zdolnościami Igora Faleckiego (IF), 7-letniego dziecka wybitnie utalentowanego w grze na perkusji. Już w wieku 4 lat IF był w stanie grać razem z zespołem muzycznym swojego ojca, a obecnie jest najmłodszym uczniem Doma Famularo (jednego z najwybitniejszych nauczycieli gry na perkusji na świecie). Nieznane są czynniki powodujące, że IF rozwijał tak wcześnie umiejętności związane z analizą/wykonaniem rytmu i sprawność motoryczną wymagane w grze na perkusji. Jednym z możliwych wyjaśnień jest ponadprzeciętne rozwinięcie u niego zjawiska dostosowania czasowego (ang. entrainment). Jest to zdolność do mózgowego odwzorowywania regularności czasowych w muzyce oraz wykonywania ruchu zgodnie z tym odwzorowywaniem (Large, Jones 1999; Large, Palmer 2002). Badanie dynamiki ruchu podczas zadań wywołujących różny poziom dostosowania czasowego pozwoli na porównanie rozwinięcia tego mechanizmu u IF względem innych dzieci oraz zawodowych perkusistów.
Badania dotyczące roli dostosowania czasowego podczas gry na instrumentach muzycznych umożliwią lepsze zrozumienie muzycznych zdolności u ludzi, szczególnie w zakresie percepcji i wykonania czasowości. W dalszej perspektywie pozwoli to na skuteczniejsze opracowywanie terapii opartych o wykonanie muzyczne (przykładowo terapie muzyczne stosuje się u osób chorych na schizofrenię i na chorobę Parkinsona), a także stworzenie technik pozwalających na szybsze opanowanie umiejętności gry na instrumentach. Badania wykonane w oparciu o aparaturę rejestracji ruchu posłużą do przeprowadzenia pionierskich, systematycznych analiz dynamiki ruchu podczas gry na perkusji. Wyniki będą mogły zostać opublikowane w czasopismach naukowych o najwyższym poziomie, służąc tym samym jako podstawa do innych badań na całym świecie.
Badanie roli dostosowania czasowego u IF zostanie wykonane w oparciu o system rejestracji ruchu podczas gry na perkusji. Pierwsze zadanie badać będzie wpływ tempa na dokładność czasową podczas wykonania, co pozwoli ocenić poziom gry IF. Natomiast zadanie drugie będzie polegać na odtwarzaniu pewnych sekwencji rytmicznych przez osobę badaną. Te sekwencje różnić się będą między sobą poziomem wywoływanego dostosowania czasowego. Wyniki Igora będą odnoszone do wyników otrzymanych od dwóch grup kontrolnych. Pierwszą z nich będą stanowić zawodowi perkusiści a drugą dzieci zaczynające naukę w klasie perkusji. Rejestracja wyników będzie polegać na śledzeniu trajektorii pałeczki perkusyjnej oraz markerów umieszczonych na dłoni i ręce. Na podstawie otrzymanych trajektorii zostaną obliczone dynamiczne właściwości ruchu podczas całego wykonania.
Data projektu: 2009-12-01 - 2013-11-30
Kierownik: Simone Dalla Bella
Wykonawcy: Simone Dalla Bella
Cel projektu: przeprowadzenie badań na temat efektów pozytywnych muzyki w rehabilitacji deficytów słuchania, pamięci, uwagi i motoryki.
Projekt EBRAMUS obejmuje atrakcyjny, uwzględniający nowe kierunki badań obszar, gdzie krzyżują się takie gałęzie nauki jak: neuronauka, wiedza o człowieku oraz nowoczesne technologie. Realizacja projektu badawczego pozwoli znaleźć odpowiedź na nurtujący problem badawczy: czy muzyka może stymulować, a nawet wzmagać sensoryczny, poznawczy oraz motoryczny rozwój dzieci i dorosłych - zdrowych i tych z zaburzeniami? Badania proponowane w projekcie mają pomóc odpowiedzieć na to pytanie na wielu płaszczyznach poprzez połączenie behawioralnych, neurofizjologicznych, neuropsychologicznych oraz obliczeniowych metod. Trzy główne zadania badawcze obejmują zarówno badania podstawowe jak i kliniczne, gdzie muzyka jest podstawą rehabilitacji różnych grup pacjentów oraz osób w podeszłym wieku. Pierwsze zagadnienie dotyczy rehabilitacji funkcji słuchowych oraz deficytów językowych, drugie zagadnienie to korzyści jakie niesie muzyka dla rozwoju bardziej podstawowych funkcji poznawczych (uczenia się, pamięci), natomiast trzecie zagadnienie dotyka wymiaru czasowego naszego zachowania, a w szczególności wykorzystania muzyki w rehabilitacji funkcji funkcji motorycznych. Przede wszystkim projekt ma powiększyć zasób wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, dzięki temu powinien mieć kolosalny wkład w praktykę kliniczną oraz edukacyjną (taka wiedza pozwoli tworzyć nowe narzędzia diagnostyczne, techniki treningowe i rehabilitacyjne, co więcej - powinna prowadzić do szeroko pojętego rozwoju cywilizacyjno-przemysłowego). EBRAMUS będzie sprzyjać tworzeniu silnego połączenia pomiędzy dyscyplinami macierzystymi oraz pomocniczymi w rozwoju obranego obszaru badawczego. Daje to młodym naukowcom bezcenną możliwość dołączenia do supernowoczesnych zespołów badawczych w dziedzinie neuronauki oraz badań interdyscyplinarnych, dzięki wymianom kadry pomiędzy ośrodkami – beneficjentami a także uczestnictwu w programach i spotkaniach treningowych (np. letnie szkoły/warsztaty tematyczne). Interdyscyplinarny charakter projektu zapewnia także odpowiednie wywarzenie pomiędzy wkładem w badania podstawowe oraz ich klinicznym zastosowaniem. Treningi dodatkowo pomogą rozwinąć karierę studentów, dzięki udziałowi w projekcie partnerów akademickich i biznesowych.
Uzyskany grant jest realizowany przez okres 4 lat (2009-2012). W konkursie złożono ponad 900 wniosków i tylko nieliczne (ok. 10%) zostały zaakceptowane i uzyskały finansowanie. Projekt uzyskał 93/100 punktów (program naukowy – maksymalna ocena) i został uznany za jeden z najlepszych spośród wszystkich złożonych wniosków.
Budżet projektu wynosi blisko 3 miliony EURO w tym jeden z większych udziałów przypadnie naszej jednostce (obecnie budżet jest dzielony pomiędzy partnerami grantu).
Partnerzy EBRAMUS-a posiadają silne powiązania w zakresie powszechnej i uzupełniającej wiedzy specjalistycznej, co stanowi idealne wielowymiarowe oraz wielodziedzinowe środowisko dla rozwoju młodych badaczy, a w szerokim wymiarze stanowi doskonały grunt dla poprawy pozycji Europy w obranym obszarze badań.
Członkami międzynarodowego zespołu badawczego byli:
1. Emmanuel BIGAND (Professor of cognitive psychology, Université de Bourgogne)
2. Daniele SCHÖN (CNRS-researcher, CR, Université de la Méditerranée, Marseille)
3. Barbara TILLMANN (CNRS-researcher, CR, Université Lyon1)
4. Severine SAMSON (Professor of neuropsychology, Université Lille III)
5. Sonia KOTZ (Researcher at the Max-Planck-Institute of Cognitive Neurosciences, Leipzig)
6. Katie OVERY (Researcher, University of Edinburgh, Director of the Institute for music in human and social development): cognitive psychology, dyslexia, musical timing
7. Simone DALLA BELLA (Professor of psychology, University of Finance and Manage-ment in Warsaw, Department of Psychology)
8. Marc LEMAN (Professor in systematic musicology, Ghent University, Head of the Dept. of Art, Music and Theater sciences): systematic musicology, music and movement, multimedia and technology)
Data projektu: 2011-04-05 - 2012-05-23
Kierownik: Simone Dalla Bella
Wykonawcy: Simone Dalla Bella
Człowiek jest zanurzony w trójwymiarowej przestrzeni i czasie. Aby właściwie działać, musiał rozwinąć zdolność orientowania się w przestrzeni oraz ustawiania zdarzeń w kolejności ich występowania. Wydaje się dość oczywiste, że w tej ostatniej zdolności umysł człowieka opiera się na pewnych zdarzeniach mózgowych wywołanych przez zewnętrzne bodźce. Jest przedmiotem aktualnej debaty naukowej, w jaki sposób umysł odczytuje kolejność szybko po sobie następujących zdarzeń. Najprostszym jest założenie, że kolejność dwóch bodźców jest ustalana na podstawie kolejności dotarcia ich reprezentacji do hipotetycznego ośrodka mózgowego. Z tego powodu, tzw. punkt subiektywnej jednoczesności (PSS), czyli czas, o który trzeba opóźnić jeden dwóch bodźców, aby były spostrzegane jako jednoczesne powinien zmieniać się tak jak czas reakcji prostej. Okazuje się, że metody te nie dają zbieżnych wyników. Zwykle manipulacja jakimś parametrem bodźca, takim jak natężenie, prowadzi do większych zmian RT niż PSS. W projekcie, w bardziej rygorystycznych warunkach i pod ściślejszą kontrolą, powtórzyliśmy doświadczenia opisanego przez Jaśkowskiego (1993), w którym manipulowano czasem narastania jasności bodźca. Doświadczenie to – jako jedyne w literaturze światowej – pokazało sytuację, w której zmiany RT były znacząco niższe, niż zmiany PSS. Replikacja tego wyniku ma ogromne znaczenie dla modeli teoretycznych, które zostały zaproponowane do wyjaśnienia niezgodności (tzw. dysocjacji) między wynikami RT i PSS. W szczególności falsyfikuje ona modele zakładające, że spostrzeżenie kolejności bodźców opiera się na idei procesu akumulacyjnego.
Data projektu: 2011-12-13 - 2013-12-12
Kierownik: Simone Dalla Bella
Wykonawcy: Simone Dalla Bella
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań nad rytmicznymi właściwościami w percepcji mowy przy użyciu synchronizacji sensomotorycznej. Za pomocą tej metody, która po raz pierwszy zostanie użyta w celu analizy rytmicznych aspektów mowy planujemy scharakteryzować wzory regularności czasowej pojawiające się w różnych typach sposobu mówienia począwszy od czytania rytmicznego (tzn., gdy recytujemy poezję), skończywszy na mowie podczas zwykłej konwersacji (gdzie rytmiczność wypowiadanych zdań najprawdopodobniej jest wrodzoną cechą ułatwiającą koordynację rozmówców, a co za tym idzie polepszającą skuteczność komunikacji). W proponowanym przez nas projekcie współpracy chcemy oprzeć się na założeniach teorii Cummins’a (2009) i analizować rytmiczne właściwości mowy stosując zadanie motoryczne polegające na synchronizowaniu ruchów (np. wystukiwanie palcem) z regularnie prezentowanymi bodźcami słuchowymi lub wzrokowymi (tapping task). W wielu badaniach pokazano, że zadanie wystukiwania synchronicznego jest czułe na czasowe właściwości bardzo prostych bodźców prezentowanych w sekwencji (np., serie izochronicznie prezentowanych tonów lub trzasków), ale także złożonych bodźców dźwiękowych, charakteryzujących się złożona strukturą rytmiczną takich jak muzyka (przeglądowo, patrz Repp, 2005, 2006). Ze względu na fakt, że mowa manifestuje złożoność rytmiczną, która jest porównywalna do tej występującej w muzyce (Patel, 2008), oczekiwaliśmy, że zadanie wystukiwania rytmicznego będzie porównywalnie czułe na percepcję czasowych właściwości występujących w wypowiedziach słownych. Badania potwierdziły oczekiwane wyniki i publikacja na ten temat została złożona do druku w czasopiśmie międzynarodowym (Falk & Dalla Bella, 2014, złożony do druku).
Data projektu: 2012-10-20 - 2013-03-31
Kierownik: Annabel Cohen
Wykonawcy: Simone Dalla Bella
Grant finansowany przez: Canadian Institutes of health Research, natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
To siedmioletnia kluczowa inicjatywa mająca na celu współpracę badawczą w ramach Advance Interdisciplinary Research in Singing zrzeszającą ponad 70 naukowców reprezentujących każdą kanadyjską prowincję a także 15 innych krajów na 6 kontynentach. W celu zrozumienia indywidualnych, kulturalnych i uniwersalnych wpływów na śpiewanie i wpływów śpiewania na jednostki i społeczności, badacze zrzeszeni w AIRS skupili się na trzech głównych tematach:
1) Rozwój zdolności do śpiewania (Temat 1, któremu przewodniczył Frank Russo, Ryerson University, Toronto)
2) Śpiewanie i uczenie się- w jaki sposób nauczać śpiewu i w jaki sposób używać śpiewu do uczenia (Temat 2, któremu przewodniczyła Helga Gudmundsdottir, University of Iceland)
3) Wzmocnienie zdrowia i samopoczucia poprzez śpiewanie (Temat 3, któremu przewodniczyła Susan O'Neill, University of Western Ontario)
Powyższe tematy mogą być rozpatrywane odpowiednio poprzez zdefiniowanie jakie zachowania wokalne są teoretycznie możliwe, biorąc pod uwagę ograniczenia umysłowe, fizjologiczne i środowiskowe; jakie zachowania wokalne są stosowane w praktyce a ponadto jakie są implikacje społeczne związane ze śpiewaniem. Poprzez proponowane tematy badacze podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z poszczególnych dziedzin, włączając psychologię, muzykologię, muzykoterapię, edukację, socjologię, antropologię, folklor, medycynę oraz inżynierię dźwięku i inżynierię komputerową. Ponadto podzielą się swoją pracą audio-wizualną używając do tego celu biblioteki cyfrowej i stron internetowych, których podstawy są już ustalone przez UPEI.

Artykuły

 • Cecile J. Bouvet, Benoît G. Bardy, Peter E. Keller, Simone Dalla Bella, Sylvie Nozaradan, Manuel Varlet, Accent-induced Modulation of Neural and Movement Patterns during Spontaneous Synchronization to Auditory Rhythms, "Journal of Cognitive Neuroscience" 2020, , 1-11;
 • Lousin Moumdjian, Pieter‑Jan Maes, Simone Dalla Bella, Leslie M. Decker, Bart Moens, Peter Fey, Marc Leman, Detrended fuctuation analysis of gait dynamics when entraining to music and metronomes at diferent tempi in persons with multiple sclerosis, "NATURE" 2020, nr. 10 (12934), 0-0;
 • Lison Fanuel, Sophie Portrat, Simone Dalla Bella, Barbara Tillmann, Gaën Plancher, Do Temporal Regularities during Maintenance Benefit Short-term Memory in the Elderly? Inhibition Capacities Matter, "EXPERIMENTAL AGING RESEARCH" 2020, , 1-20;
 • Valérie Cochen de Cock, Delphine de Verbizier, Marie Christine Picot, Loïc Damm, Beatriz Abril, Florence Galtier, Valérie Driss, Cindy Lebrun, Nicolas Pageot, Aurelie Giordano, Christian Geny, Benoît G. Bardy, Simone Dalla Bella, Rhythm disturbances as a potential early marker of Parkinson’s disease in idiopathic REM sleep behavior disorder, "Annals of Clinical and Translational Neurology" 2020, vol. 7, nr. 3, 280-283;
 • Loïc Damm, Déborah Varoqui, Valérie Cochen de Cock, Simone Dalla Bella, Benoît G. Bardy, Why do we move to the beat? A multi-scale approach, from physical principles to brain dynamics, "NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS" 2020, nr. 112, 553-584;
 • Simone Dalla Bella, Nina Politimou, Nicolas Farrugia, Fabia Franco, Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers, "Frontiers in Psychology" 2019, nr. 10, 1-18;
 • Frédéric Puyjarinet, Valentin Begel, Valérie Driss, Marie-Charlotte Cuartero, Sonja A. Kotz, Serge Pinto, Simone Dalla Bella, Heightened orofacial, manual, and gait variability in Parkinson’s disease results from a general rhythmic impairment, "npj Parkinson's Disease" 2019, nr. 5, 0-0;
 • Andrea Ravignani, Christopher T. Kello , Koen de Reus , Sonja A. Kotz, Simone Dalla Bella, Margarita Méndez-Aróstegui, Beatriz Rapado-Tamarit, Ana Rubio-Garcia, Bart de Boer, Ontogeny of vocal rhythms in harbour seal pups: an exploratory study, "Current Zoology" 2019, vol. 65, nr. 1, 107-120;
 • Cecile J. Bouvet, Manuel Varlet, Simone Dalla Bella, Peter E. Keller, Grégory Zelic, Benoît G. Bardy, Preferred frequency ratios for spontaneous auditory-motor synchronization: Dynamical stability and hysteresis, "Acta Psychologica" 2019, vol. 196, 33-41;
 • Andrea Ravignani, Simone Dalla Bella, Simone Falk, Christopher T. Kello, Florencia Noriega, Sonja A. Kotz, Rhythm in speech and animal vocalizations: a cross-species perspective, "Annals of the New York Academy of Sciences" 2019, vol. 1453, nr. 1, 79-98;
 • Simone Dalla Bella, Benoît Sjobert, Valérie Cochen de Cock, Frédéric Puyjarinet, Christine Azevedo, Christian Geny, Capacités rythmiques des patients parkinsoniens avec freezing, "REVUE NEUROLOGIQUE" 2018, vol. 174, 114-114;
 • Celia Dauvergne, Valentin Begel, Christian Geny, Frédéric Puyjarinet, Isabelle Laffont, Simone Dalla Bella, Home-based training of rhythmic skills with a serious game in Parkinson's disease: Usability and acceptability, "Annals of Physical and Rehabilitation Medicine" 2018, vol. 61, nr. 6, 380-386;
 • Simone Dalla Bella, Dobromir G. Dotov, Benoît G. Bardy, Valérie Cochen de Cock, Individualization of music‐based rhythmic auditory cueing in Parkinson's disease, "Annals of the New York Academy of Sciences" 2018, vol. 1423, nr. 1 Special Issue, 308-317;
 • Simone Dalla Bella, Music and movement: Towards a translational approach, "Neurophysiologie Clinique-Clinical Neurophysiology" 2018, vol. 48, nr. 6, 377-386;
 • Simone Dalla Bella, Isabelle Laffont, Music, rhythm, rehabilitation and the brain: From pleasure to synchronization of biological rhythms, "Annals of Physical and Rehabilitation Medicine" 2018, vol. 61, nr. 6, 363-364;
 • Valentin Begel, Antoine Seilles, Simone Dalla Bella, Rhythm Workers: A music-based serious game for training rhythm skills, "Music & Science" 2018, vol. 1, nr. 1, 1-16;
 • Valérie Cochen de Cock, Dobromir G. Dotov, Petra Ihalainen, Valentin Begel, F. Galtier, C. Lebrun, M.C. Picot, V. Driss, N. Landragin, Christian Geny, Benoît G. Bardy, Simone Dalla Bella, Rhythmic abilities and musical training in Parkinson’s disease: do they help?, "npj Parkinson's Disease" 2018, vol. 4, nr. 1, 1-8;
 • Valentin Begel, Laura Verga, Charles-Etienne Benoit, Sonja A. Kotz, Simone Dalla Bella, Test-retest reliability of the Battery for the Assessment of Auditory Sensorimotor and Timing Abilities (BAASTA)., "Annals of Physical and Rehabilitation Medicine" 2018, vol. 61, nr. 6, 395-400;
 • Valentin Begel, Charles-Etienne Benoit, Angel Correa, Diana Cutanda, Sonja A. Kotz, Simone Dalla Bella, “Lost in time” but still moving to the beat, "Neuropsychologia" 2017, nr. 94, 129-138;
 • Simone Falk, Chloé Volpi-Moncorger, Simone Dalla Bella, Auditory-motor rhythms and speech processing in French and German listeners, "Frontiers in Psychology" 2017, vol. 8, nr. 395, 1-14;
 • Simone Dalla Bella, Nicolas Farrugia, Charles-Etienne Benoit, Valentin Begel, Laura Verga, Eleanor Harding, Sonja A. Kotz, BAASTA: Battery for the Assessment of Auditory Sensorimotor and Timing Abilities, "Behavior Research Methods" 2017, vol. 49, nr. 3, 1128-1145;
 • Dobromir G. Dotov, S. Bayard, Valérie Cochen de Cock, Christian Geny, V. Driss, B. Garrigue, Benoît G. Bardy, Simone Dalla Bella, Biologically-variable rhythmic auditory cues are superior to isochronous cues in fostering natural gait variability in Parkinson’s disease, "Gait & Posture" 2017, nr. 51, 64-69;
 • Frédéric Puyjarinet, Christian Geny, Christine Azevedo, Benoît Sjobert, Valentin Begel, C. Verna, Valérie Cochen de Cock, Benoît G. Bardy, Simone Dalla Bella, Capacités rythmiques des patients parkinsoniens avec freezing, "Neurophysiologie Clinique-Clinical Neurophysiology" 2017, vol. 47, nr. 5-6, 339-339;
 • Frédéric Puyjarinet, Valentin Begel, Régis Lopez, Delphine Dellacherie, Simone Dalla Bella, Children and adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder cannot move to the beat, "Scientific Reports" 2017, vol. 7, nr. 11550, 1-11;
 • Valérie Cochen de Cock, Dobromir G. Dotov, Petra Ihalainen, Valentin Begel, F. Galtier, C. Lebrun, M.C. Picot, V. Driss, N. Landragin, Christian Geny, Benoît G. Bardy, Simone Dalla Bella, Est-ce que les compétences rythmiques et musicales influencent la réponse à l’indiçage auditif au cours de la maladie de Parkinson?, "Neurophysiologie Clinique-Clinical Neurophysiology" 2017, vol. 47, nr. 5-6, 338-338;
 • Simone Dalla Bella, Charles-Etienne Benoit, Nicolas Farrugia, Peter E. Keller, Hellmuth Obrig, Stefan Mainka, Sonja A. Kotz, Gait improvement via rhythmic stimulation in Parkinson’s disease is linked to rhythmic skills, "Scientific Reports" 2017, vol. 7, nr. 42005, 1-11;
 • Christopher T. Kello, Simone Dalla Bella, Butovens Médé, Ramesh Balasubramaniam, Hierarchical temporal structure in music, speech and animal vocalizations: jazz is like a conversation, humpbacks sing like hermit thrushes, "Journal of the Royal Society Interface" 2017, vol. 14, nr. 20170231, 1-11;
 • Julien Lagarde, Charlotte Roy, Simone Dalla Bella, Indiçage rythmique de la marche chez la personne âgée: différences individuelles avec stimulations vibro-tactiles, "Neurophysiologie Clinique-Clinical Neurophysiology" 2017, vol. 47, nr. 5-6, 345-345;
 • Simone Dalla Bella, Anita Białuńska, Music and speech distractors disrupt sensorimotor synchronization: effects of musical training, "Experimental Brain Research" 2017, vol. 235, nr. 12, 3619-3630;
 • Valentin Begel, Ines di Loreto, Antoine Seilles, Simone Dalla Bella, Music Games: Potential Application and Considerations for Rhythmic Training, "Frontiers in Human Neuroscience" 2017, vol. 11, nr. 273, 1-7;
 • Simone Dalla Bella, Musique et mouvement, une approche translationnelle, "Neurophysiologie Clinique-Clinical Neurophysiology" 2017, vol. 47, nr. 5-6, 337-337;
 • Charlotte Roy, Simone Dalla Bella, Julien Lagarde, To bridge or not to bridge the multisensory time gap: bimanual coordination to sound and touch with temporal lags, "Experimental Brain Research" 2017, vol. 235, nr. 1, 135-151;
 • Charlotte Roy, Julien Lagarde, Dobromir G. Dotov, Simone Dalla Bella, Walking to a multisensory beat, "Brain and Cognition" 2017, nr. 113, 172-183;
 • Simone Falk, Simone Dalla Bella, Effects of the beat on memory for semantic details, "Language Cognition and Neuroscience" 2016, vol. 31, nr. 5, 699-708;
 • Simone Falk, Simone Dalla Bella, It is better when expected: aligning speech and motor rhythms enhances verbal processing, "Language Cognition and Neuroscience" 2016, vol. 31, nr. 5, 699-708;
 • Dobromir G. Dotov, Benoît G. Bardy, Simone Dalla Bella, The role of environmental constraints in walking: Effects of steering and sharp turns on gait dynamics, "Scientific Reports" 2016, vol. 6, nr. 28374, 1-12;
 • B. Sophie, Dobromir G. Dotov, C. D.C. Valérie, Simone Dalla Bella, K. Torre, Benoît G. Bardy, Beat complexity and variability may optimize the effects of rythmic auditory cueing on walk in Parkinson's disease, "Movement Disorders" 2015, vol. 30, 287-287;
 • Simone Dalla Bella, Magdalena Berkowska, Corrigendum: Uncovering phenotypes of poor-pitch singing: the Sung Performance Battery (SPB), "Frontiers in Psychology" 2015, vol. 4, nr. 714, 1-1;
 • Simone Dalla Bella, Defining Poor-Pitch Singing A Problem of Measurement and Sensitivity, "Music Perception" 2015, vol. 32, nr. 3, 272-282;
 • Simone Dalla Bella, Defining Poor-Pitch Singing: A Problem of Measurement and Sensitivity, "Music Perception" 2015, vol. 32, nr. 3, 272-282;
 • Simone Dalla Bella, Charles-Etienne Benoit, Nicolas Farrugia, Michael Schwartze, Sonja A. Kotz, Effects of musically cued gait training in Parkinson’s disease: beyond a motor benefit, "Annals of the New York Academy of Sciences" 2015, vol. 1337, nr. 1, 77-85;
 • B. Sijobert, C. Lebrun, Valentin Begel, C. Verna, G. Castelnovo, Simone Dalla Bella, C. Coste, Christian Geny, Interest of the task of “Stepping in place” in the assessment of freezing in Parkinson's disease patients, "Annals of Physical and Rehabilitation Medicine" 2015, vol. 58, 71-72;
 • Steven M. Demorest, Peter Q. Pfordresher, Simone Dalla Bella, Sean Hutchins, Psyche Loui, Joanne Rutkowski, Graham F. Welch, Methodological Perspectives on Singing Accuracy: An Introduction to the Special Issue on Singing Accuracy (Part 2), "Music Perception" 2015, vol. 32, nr. 3, 266-271;
 • Simone Dalla Bella, Magdalena Berkowska, Jakub Sowiński, Tomasz Sowiński, Moving to the beat and singing are linked in humans, "Frontiers in Human Neuroscience" 2015, vol. 9, nr. 663, 1-13;
 • Simone Falk, Thilo Müller, Simone Dalla Bella, Non-verbal sensorimotor timing deficits in children and adolescents who stutter, "Frontiers in Psychology" 2015, vol. 6, nr. 847, 1-12;
 • Benoît G. Bardy, Charles P. Hoffmann, Bart Moens, Marc Leman, Simone Dalla Bella, Sound-induced stabilization of breathing and moving, "Annals of the New York Academy of Sciences" 2015, vol. 1337, 94-100;
 • Edith Van Dyck, Bart Moens, Simone Dalla Bella, Jeska Buhmann, Michiel Demey, Esther Coorevits, Marc Leman, Spontaneous Entrainment of Running Cadence to Music Tempo, "Sports Medicine Open" 2015, vol. 1, nr. 15, 1-14;
 • Peter Q. Pfordresher, Steven M. Demorest, Simone Dalla Bella, Sean Hutchins, Psyche Loui, Joanne Rutkowski, Graham F. Welch, Theoretical Perspectives on Singing Accuracy: An Introduction to the Special Issue on Singing Accuracy (Part 1), "Music Perception" 2015, vol. 32, nr. 3, 227-231;
 • Simone Dalla Bella, Jakub Sowiński, Uncovering beat deafness: Detecting rhythm disorders with synchronized finger tapping and perceptual timing tasks, "Journal of Visualized Experiments" 2015, nr. 97, 51761-51761;
 • Simone Dalla Bella, Using music to improve mobility in Parkinson’s disease: Effects beyond gait?, "Annals of Physical and Rehabilitation Medicine" 2015, vol. 58, 75-75;
 • Nicolas Farrugia, Charles-Etienne Benoit, Michael Schwartze, Marc Pell, Hellmuth Obrig, Simone Dalla Bella, Sonja A. Kotz, Auditory Cueing in Parkinson's Disease: Effects on Temporal Processing and Spontaneous Theta Oscillations, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2014, nr. 126, 104-105;
 • Ilona Laskowska, Jakub M. Kowalski, Szymon Leski, Dariusz Koziorowski, Andrzej Koczorowski, Simone Dalla Bella, Empirically-derived cognitive subtypes of Parkinson's disease confirm suitability of the abbreviated criteria of MCI, "Movement Disorders" 2014, vol. 29, 40-40;
 • Sonja A. Kotz, Virginia Penhune, Molly Henry, Edward Large, Jessica Grahn, Simone Dalla Bella, Entrainment: A Domain General Cognitive Timing Mechanism?, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2014, nr. 126, 24-26;
 • Charles-Etienne Benoit, Simone Dalla Bella, Nicolas Farrugia, Hellmuth Obrig, Stefan Mainka, Sonja A. Kotz, Musically cued gait-training improves both perceptual and motor timing in Parkinson's disease, "Frontiers in Human Neuroscience" 2014, vol. 8, nr. 494, 1-11;
 • L. Decker, Charlotte Roy, V. Marmelat, K. Torre, S. Ramdani, Simone Dalla Bella, Optimisation de la stimulation auditive rythmique en vue d’améliorer la rééducation de la fonction locomotrice, "Neurophysiologie Clinique-Clinical Neurophysiology" 2014, vol. 44, nr. 1, 136-137;
 • Simone Falk, Thilo Müller, Simone Dalla Bella, Sensorimotor Synchronization in Stuttering Children and Adolescents, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2014, nr. 126, 206-207;
 • Simone Falk, Tamara Rathcke, Simone Dalla Bella, When speech sounds like music, "Journal Of Experimental Psychology-Human Perception And Performance" 2014, vol. 40, nr. 4, 1491-1506;
 • Jakub Sowiński, Simone Dalla Bella, Poor synchronization to the beat may result from deficient auditory-motor mapping, "Neuropsychologia" 2013, vol. 51, nr. 10, 1952-1963;
 • Magdalena Berkowska, Simone Dalla Bella, Uncovering phenotypes of poor-pitch singing: The Sung Performance Battery (SPB), "Frontiers in Psychology" 2013, vol. 4, nr. 714, 1-12;
 • Simone Dalla Bella, Anita Białuńska, Jakub Sowiński, Why movement is captured by music, but less by speech: Role of temporal regularity, "PLOS One" 2013, vol. 8, nr. 8, 1-16;
 • Simone Dalla Bella, Alexandra Tremblay-Champox, Magdalena Berkowska, Isabelle Peretz, Memory disorders and vocal performance, "Annals of the New York Academy of Sciences" 2012, nr. 125, 338-344;
 • Christine D. Tsang, Farah Iqbal, Alexandria Persaud, Rayna H. Friendly, Nicole Folland, Simone Dalla Bella, Laurel J. Trainor, The Vocal Auditory Motor Development Assessment (VAMDA): Measuring Children's Perception and Production of Singing, "Canadian Journal of Administrative Sciences - Revue Canadienne des Sciences de L Administration" 2012, vol. 66, nr. 4, 307-307;
 • Simone Dalla Bella, Peter Q. Pfordresher, Dalayed auditory feedback and movement, "Journal Of Experimental Psychology-Human Perception And Performance" 2011, vol. 37, nr. 2, 566-579;
 • Simone Dalla Bella, Magdalena Berkowska, Jakub Sowiński, Disorders of pitch production in tone deafness, "Frontiers in Psychology" 2011, vol. 2, nr. 164, 1-11;
 • Anita Białuńska, Simone Dalla Bella, Piotr Jaśkowski, Increasing stimulus intensity does not affect sensorimotor synchronization., "Psychological Research-Psychologische Forschung" 2011, vol. 75, nr. 1, 43-53;
 • Simone Dalla Bella, Jakub Sowiński, Nicolas Farrugia, Lack of beat isochrony disrupts motor performance in a child drummer prodigy, "BIO Web of Conferences" 2011, nr. 1, 1-1;
 • Simone Dalla Bella, Małgorzata Gut, Piotr Jaskowski (1957-2011) Obituary, "Acta Neurobiologiae Experimentalis" 2011, vol. 71, nr. 1, 9-10;
 • Simone Dalla Bella, Caroline Palmer, Rate Effects on Timing, Key Velocity, and Finger Kinematics in Piano Performance, "PLOS One" 2011, vol. 6, nr. 6, 1-10;
 • Simone Dalla Bella, Marta Wojtulewicz, Uszy mają oczy, "Psychologia dziś" 2011, nr. 3, 42-46;
 • Peter E. Keller, Simone Dalla Bella, Iring Koch, Auditory imagery shapes movement timing and kinematics: Evidence from a musical task, "Journal Of Experimental Psychology-Human Perception And Performance" 2010, vol. 36, nr. 2, 508-513;
 • Simone Dalla Bella, La musique qui soigne, "Cerveau & Psycho" 2010, nr. 4 Specjalny (L'Essentiel), 58-62;
 • Alexandra Tremblay-Champox, Simone Dalla Bella, Jessica Phillips-Silver, Marie-Andrée Lebrun, Isabelle Peretz, Singing proficiency in congenital amusia: Imitation helps, "Cognitive Neuropsychology" 2010, vol. 27, nr. 6, 463-476;
 • Magdalena Berkowska, Simone Dalla Bella, Acquired and congenital disorders of sung performance: A review, "Advances in Cognitive Psychology" 2009, nr. 5, 69-83;
 • Peter E. Keller, Simone Dalla Bella, Iring Koch, How movement timing and kinematics are shaped by spatial attributes of pitch during musical sequence production, "Cognitive Processing" 2009, vol. 10, nr. 2, ICSC 2009 Special Issue, 142-142;
 • Magdalena Berkowska, Simone Dalla Bella, Reducing linguistic information enhances singing proficiency in occasional singers, "Annals of the New York Academy of Sciences" 2009, vol. 1169, 108-111;
 • Simone Dalla Bella, Magdalena Berkowska, Singing and its neuronal substrates: Evidence from the general population, "Contemporary Music Review" 2009, vol. 28, nr. 3, 279-291;
 • Simone Dalla Bella, Jean-François Giguère, Isabelle Peretz, Singing in congenital amusia, "Journal Of The Acoustical Society Of America" 2009, vol. 126, nr. 1, 414-424;
 • Simone Dalla Bella, Magdalena Berkowska, Singing Proficiency in the Majority: Normality and "Phenotypes" of Poor Singing, "Annals of the New York Academy of Sciences" 2009, vol. 1169, 99-107;
 • Stéphanie Khalfa, Mathieu Roy, Pierre Rainville, Simone Dalla Bella, Isabelle Peretz, Role of tempo entrainment in psychophysiological differentiation of happy and sad music?, "International Journal of Psychophysiology" 2008, vol. 68, nr. 1, 17-26;
 • Simone Dalla Bella, Singing out of tune: Disturbances of vocal performance in the general population, "Journal Of The Acoustical Society Of America" 2008, vol. 123, nr. 5, 3379-3379;
 • Simone Dalla Bella, Jean-François Giguère, Isabelle Peretz, Singing proficiency in the general population, "Journal Of The Acoustical Society Of America" 2007, vol. 121, nr. 2, 1182-1189;
 • William Forde Thompson, Simone Dalla Bella, Peter E. Keller, Music Performance, "Advances in Cognitive Psychology" 2006, vol. 2, nr. 2-3, 99-102;
 • Simone Dalla Bella, Isabelle Peretz, Differentiation of classical music requires little learning but rhythm, "Cognition" 2005, vol. 96, nr. 2, 65-78;
 • Magdalena Berkowska, Ilona Laskowska, Maciej Michalak, Zaburzenia w zakresie rozpoznawania muzyki [Music Disorders], "Polskie Forum Psychologiczne" 2004, vol. 9, nr. 1, 74-78;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Cecile J. Bouvet, Manuel Varlet, Simone Dalla Bella, Peter E. Keller, Benoît G. Bardy, Auditory Motor Entrainment to Complex Frequency Rations (w:) Studies in Perception and Action XIV Nineteenth International Conference on Perception and Actio, red. Julie A. Weast-Knapp, Gert-Jan Pepping, New York: Routledge, 2017;
 • Frédéric Puyjarinet, Valentin Begel, Simone Dalla Bella, Déficits temporels et rythmiques dans le TDA/H (w:) Entretiens de Psychomotricité, red. Carla Matta Abizeid, Régis Soppels, Jean-Michel Albaret, Toulouse: Europa Digital & Publishing, 2017;
 • P. Nijhuis, L. Damm, Valentin Begel, Simone Dalla Bella, Benoît G. Bardy, Music-Induced Movement Entrainment Increases Movement Stability (w:) Studies in Perception and Action XIV Nineteenth International Conference on Perception and Actio, red. Julie A. Weast-Knapp, Gert-Jan Pepping, New York: Routledge, 2017;
 • Simone Dalla Bella, Jakub Sowiński, Nicolas Farrugia, Magdalena Berkowska, Igor: A case study of a child drummer prodigy (w:) Musical Prodigies: Interpretations from Psychology, Education, Musicology, and Ethnomusicology, red. Gary E. McPherson, Oxford: Oxford University Press, 2016;
 • Simone Dalla Bella, Music and brain plasticity (w:) Oxford Handbook of Music Psychology (2 ed.), red. Susan Hallam, Ian Cross, Michael H. Thaut, Oxford: Oxford University Press, 2016;
 • Simone Dalla Bella, Vocal Performance in Occasional Singers (w:) The Oxford Handbook of Singing, red. Graham F. Welch, David M. Howard, John Nix, Oxford: Oxford University Press, 2016;
 • Charles P. Hoffmann, Bart Moens, Simone Dalla Bella, Benoît G. Bardy, Does Running in Synchrony with Sound ImproveEndurance Performance and Save Energy? (w:) Proceedings of the 10th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research, Marseille, France, October 15-18, 2013, red. Mitsuko Aramaki, Olivier Derrien, Richard Kronland-Martinet, Sølvi Ysta, Marseille: Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, 2013;
 • Nicolas Farrugia, Charles-Etienne Benoit, Eleanor Harding, Sonja A. Kotz, Simone Dalla Bella, BAASTA:Battery for the Assessment of Auditory Sensorimotor and Timing Abilities (w:) Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition and the 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music, red. Emilios Cambouropoulos, Costas Tsougras, Panayotis Mavromatis, Konstantinos Pastiadis, Thessaloniki: School of Music Studies Aristotle University of Thessaloniki, 2012;
 • Simone Dalla Bella, Jakub Sowiński, IF - A 5-Year-Old Drummer Prodigy (w:) Proceedings of the 11th International Conference on Music Perception and Cognition, red. Steven M. Demorest, Washington: University of Washington School of Music, 2011;
 • Magdalena Berkowska, Simone Dalla Bella, Occasional Singers Sing More Proficiently when Memory Load is Reduced (w:) On Words and Sounds: A Selection of Papers from the 40th PLM 2009, red. Kamila Dębkowska-Kozłowska, Katarzyna Dziubalska-Koaczyk, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011;
 • Lauren Stewart, Katharina von Kriegstein, Simone Dalla Bella, Jason D. Warren, Timothy D. Griffiths, Disorders of musical cognition (w:) Oxford Handbook of Music Psychology, red. Susan Hallam, Ian Cross, Michael H. Thaut, New York: Oxford University Press, 2009;
 • Simone Dalla Bella, Music perception and recognition disorders (w:) Controversies in central auditory processing disorder, red. Anthony T. Cacace, Dennis J. McFarland, San Diego: Plural Publishing, 2009;
 • Jakub Sowiński, Simone Dalla Bella, Ilona Laskowska, Sensorimotor synchronization in IF, a 5-year-old drummer prodigy (w:) Proceedings of the 5th Conference on Interdisciplinary Musicology, red. -brak-, Paris: Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009;
 • Simone Dalla Bella, Jakub Sowiński, Anita Białuńska, Captured by music, less by speech (w:) 9th International Conference on Music Perception and Cognition, red. Mario Baroni, Anna Rita Addessi, Roberto Caterina, Marco Costa, Bologna: University of Bologna, 2006;
 • Nathalie Gosselin, Isabelle Peretz, Juliette Clément, Simone Dalla Bella, Comment le cerveau reconnaît-il la musique? Autonomie et fractionnement du système de reconnaissance musicale (w:) Le cerveau musicien. Neuropsychologie et psychologie cognitive de la perception musicale, red. Bernard Lechevalier, Hervé Platel, Francis Eustache, Bruxelles: De Boeck Université, 2006;