Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie
Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 września 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Celem studiów na kierunku "Zarządzanie" w specjalności zawodowej: "Prawo w zarządzaniu” na studiach I stopnia jest kształcenie absolwenta „zarządzania” w kierunku umiejętności połączenia wiedzy z zakresu „zarządzania” z wiedzą prawniczą. Rozszerzenie o przedmioty prawnicze następować będzie w przypadku tej specjalności w stopniu większym niż podstawowa, w postaci wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu pewnych dziedzin prawa, przydatnych w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Zastosowanie wiedzy o tak sprecyzowanych, praktycznych umiejętnościach, będzie miało miejsce w firmach potrzebujących pracowników działających na samodzielnych stanowiskach. Nabycie poszerzonej i wyspecjalizowanej wiedzy w czasie kształcenia na studiach w zakresie wiedzy z zarządzania z odpowiednio dostosowaną wiedzą prawniczą, będzie umożliwiało podejmowanie przez nich decyzji samodzielnych w rozwiązywaniu problemów z zakresu bieżącego funkcjonowania całości przedsiębiorstwa, względnie jego części. Dotyczyłoby to z korzystania w zarządzaniu z wiedzy prawniczej w kwestiach przekształceń kapitałowych, zawierania umów, stosowania prawa podatkowego, bilansowego, administracyjnego, prawa pracy etc. Przygotowanie w tym zakresie będzie istotne zwłaszcza w przypadku firm, w których nie zatrudnia się prawników na stałe, ale w których podejmowanie decyzji, mających skutki prawne jest niezbędne w każdym czasie. Połączenie obu umiejętności będzie miało dodatkowo na celu  stworzenie wiedzy o szczególnym znaczeniu praktycznym.

Wiedza i umiejętności uzyskane w efekcie ukończenia studiów dają możliwości zatrudnienia na stanowiskach zarządzających we wszystkich jednostkach gospodarczych o różnych formach prawnych,  ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, w których niezbędne jest częste, praktyczne posługiwanie się przepisami prawnymi, względnie odwoływanie się do nich, także na stanowiskach menedżerskich

Przedmioty specjalnościowe

  • prawo handlowe i postępowanie rejestracyjne
  • postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe postępowanie egzekucyjne
  • Zobowiązania
  • Prawo upadłościowe i naprawcze, ochrona konkurencji
  • Prawo i postępowanie podatkowe, postępowanie karno-skarbowe
  • Prawo ubezpieczeniowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo międzynarodowe gospodarcze

 

Charakterystyka przedmiotów

 

Prawo handlowe i postępowanie rejestracyjne

Przedstawienie zagadnień związanych  z organizacją przedsiębiorców i czynnościami gospodarczymi. Obejmuje kwestie związane z organizacją podmiotów będących przedsiębiorcami (spółki, spółdzielnie, banki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe, indywidualna działalność gospodarcza) oraz kwestie związane z działalnością gospodarczą, podejmowanie działalności gospodarczej, ewidencja działalności gospodarczej, postępowanie rejestrowe, a także czynności prawne dokonywane w działalności gospodarczej.

 

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe postępowanie egzekucyjne

Postępowanie administracyjne obejmuje zagadnienia związane z trybem działania organów administracyjnych w sprawach dotyczących praw i obowiązków podmiotów niepodporządkowanych służbowo administracji. Postępowanie administracyjne dotyczy również uporządkowanego ciągu czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzające do załatwienia spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnej. Jest postępowaniem powszechnie stosowanym w działaniach podmiotów indywidualnych i gospodarczych. Obejmuje także postępowanie uproszczone w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania karno-administracyjne, postepowania dyscyplinarne, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz postępowanie przed sądami administracyjnymi.  

 

Zobowiązania

Zagadnienia związane z zobowiązaniami obejmuje kwestie  dotyczące wykonywania świadczeń o określonej wartości, wynikających ze stosunków umownych czy też czynów niedozwolonych, mające odniesienie w tym przypadku do działalności gospodarczej i prowadzenia podmiotów gospodarczych i znajdujące zastosowanie w ich działalności.

 

Prawo upadłościowe i naprawcze, ochrona konkurencji

Obejmuje zagadnienia dotyczące procedury regulującej zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz skutki ogłoszenia upadłości, prowadzącą do likwidacji majątku upadłego. Postępowanie naprawcze stosowane jest wobec przedsiębiorców, zagrożonych niewypłacalnością, którego celem jest uchronienie tych przedsiębiorców przed upadłością i doprowadzenie do układu z wierzycielami, czyli  uniknięcia ogłoszenia upadłości oraz umożliwienia restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

W ramach ochrony konkurencji przedstawione zostaną zagadnienia związane z ochroną przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców, zakłócających rozwój wolnej konkurencji, ograniczających możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku m.in. z działaniami monopolistycznymi, koncentrowaniem kapitału, nadużywaniem pozycji dominującej, pomocy publicznej,  stosowaniem porozumień ograniczających konkurencję, nieuczciwą konkurencję.   

 

Prawo i postępowanie podatkowe, postępowanie karno-skarbowe

Obejmuje zagadnienia dotyczące systemu podatkowego oraz postępowania podatkowego mającego na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, podejmowanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wysokości podatku lub nieprawidłowości w rozliczeniach danego podatnika.

Postępowanie karno-skarbowe obejmuje przepisy  dotyczące odpowiedzialności osób fizycznych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, polegające na naruszeniu interesów finansowych państwa.

 

Prawo ubezpieczeniowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeniowe obejmuje zagadnienia dotyczące umów ubezpieczenia, stosunku ubezpieczeniowego, klauzul stosowanych w ubezpieczeniach, regresu ubezpieczeniowego, zwłaszcza stosowanych w działalności gospodarczej i działaniach podmiotów gospodarczych.

Prawo pracy obejmuje regulacje dotyczące stosunku pracy oraz regulacje odnoszące się do organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych, partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje zagadnienia związane z pomocą społeczną i zaopatrzeniem społecznym w tym związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, chorobowymi, wypadkowymi.  

 

Prawo międzynarodowe gospodarcze

Prawo międzynarodowe gospodarcze obejmuje zasady i reguły dotyczące stosunków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w warunkach międzynarodowych. Dotyczy to podmiotów prowadzących taką działalność, sposobu ich organizacji, jak też czynności podejmowanych w produkcji oraz wymianie towarowej, norm kolizyjnych i warunków umownych związanych z obrotem międzynarodowym.

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 545 zł 10 x 495 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł